เปิดบัญชี SCBS Investment

วิธีการเปิด SCBS Investment ผ่าน SCB EASY App
 

 

1. สามารถเข้าสู่เมนูการเปิดบัญชีลงทุน SCBS ได้ 2 ทาง ดังนี้

- เลือก กองทุนรวม จากหน้า lifestyle
- เลือก กองทุนรวม จาก Banking service

 

 

2. เลือก “หลักทรัพย์และการลงทุนอื่นๆ”

 

 

3. เลือก “เปิดบัญชี”

 

 

 

 

 

 

4. เลือก “อนุญาต” ให้คำยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีลงทุนกับ SCBS

 

 

 

 

 

5. แสดงเอกสารเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ กดเลือก “ถัดไป”

 

 

 

6. แสดงคุณสมบัติของลูกค้าที่สามารถเปิดบัญชีลงทุนกับ SCBS ผ่าน SCB EASY App ได้ เลือก “เริ่มต้น”

 

 

7. ระบุหมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน 12 หลัก แล้วกด “ถัดไป”

 

 

 

 

8. แสดงข้อมูลของลูกค้าที่เคยให้ไว้กับธนาคาร กด “ถัดไป”

 

 

 

 

9. ระบุข้อมูลที่อยู่ กด “ถัดไป”

 

 


 

10. เลือกสถานภาพสมรส

- กรณีเลือก แต่งงาน ระบบถามคำถามเพิ่มเติม
- กรณีเลือก โสด, หย่าร้าง หรือแยกทางสามารถกด “ถัดไป” ได้

 

 

11. ระบุข้อมูลอาชีพ กด “ถัดไป”

 

 

 

 

 

12. ระบุข้อมูลการลงทุน กด “ถัดไป”

 

 

 

 

 

13. ระบุข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผล กด “ถัดไป”

 

 

 

14. ระบุระดับความเสี่ยงการลงทุน กด “ถัดไป”

 

 

 

 

15. กรอกแบบประเมินความเสี่ยง กด “ถัดไป”

 

 

 

 

16. ตรวจสอบแบบประเมินความเสี่ยง กด “ถัดไป”

 

 

 

 

17. เลือกบัญชีสำหรับรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผล กด “ถัดไป”

 

 

 

18. ตรวจสอบข้อมูล กด “ยืนยัน”

 

 

 

 

19. กด “ยอมรับ” เพื่อยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

 

 

 

20. เลือกเบอร์โทรศัพท์สำหรับรับรหัส OTP กด “ถัดไป”

 

 

 

 

21. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS

 

 

22. ระบบแสดงการทำรายการสำเร็จ โดยจะแจ้งอนุมัติการเปิดบัญชีลงทุน และรายละเอียดบัญชีไปยังอีเมลของท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY