บริการตลาดการเงิน (Financial Markets)

ธนาคารให้บริการแนะนำทางเลือกในการบริหารเงิน ทั้งในด้านการบริหารความเสี่ยง และการบริหารการลงทุนกับลูกค้าประเภทบริษัทและสถาบัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนเป็นไปตามที่คาดหวังบนระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยธนาคารมีเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญคอยให้คำแนะนำทางเลือกในการบริหารเงินที่หลากหลาย และยังช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารในตลาดการเงิน และมุมมองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสกุลเงินต่างประเทศที่สนใจได้อย่างใกล้ชิด