SCB ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี
 

 

1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”

 

 

 

2. เข้าหน้ารวมบัญชี เลือกบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดที่ต้องการ

 

 

 

3. เลือกที่เมนู "บริการอื่นๆ" และกด "ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี"

 

 

 

4. เลือกบัญชีและเลือก "แบ่งชำระรายเดือน"

 

 

 

5. เลือกจำนวนเดือนที่ต้องการแบ่งชำระและกด "ตรวจสอบ"

 

 

 

6. ตรวจสอบรายละเอียดและกด "ยืนยัน"

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY