SCB ดีจัง

บริการโอนเงินเข้าบัญชี และแบ่งชำระรายเดือน
 

 

 

1. เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

 

 

 

2. เข้าหน้ารวมบัญชี เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการ

 

 

 

3. เลือกที่เมนู "บริการอื่นๆ" และกด "ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี"

 

 

 

4. เลือกบัญชีและเลือก "แบ่งชำระรายเดือน"

 

 

 

5. เลือกจำนวนเดือนที่ต้องการแบ่งชำระและกด "ตรวจสอบ"

 

 

 

6. ตรวจสอบรายละเอียดและกด "ยืนยัน"

 

 

 

1. เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

 

 

 

2. เข้าหน้ารวมบัญชี เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการ

 

 

 

3. เลือกที่เมนู "บริการอื่นๆ" และกด "ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน"

 

 

 

4. เลือกรายการที่ต้องการทำการแบ่งชำระและกด “ตกลง”

 

 

 

5. เลือกจำนวนเดือนที่ต้องการแบ่งชำระและกด “ตรวจสอบ”

 

 

 

6. ตรวจสอบรายละเอียด และกด “ยืนยัน”

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY