โครงสร้างผู้ถือหุ้น

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิในการรับเงินปันผล

วันที่ 5 มีนาคม 2567

ลำดับที่ชื่อผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ  
หุ้นบุริมสิทธิ 
ยอดรวม  
คิดเป็น  
ร้อยละ  
1บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)3,383,277,513-3,383,277,51399.53
2BNP PARIBAS, PARIS, ZURICH BRANCH973,226-973,2260.03
3บริษัท บี.วี. โอลดิ้ง จำกัด

904,000

-904,000
0.03
4น.ส.เนื้อทิพย์ ลืออำรุง

547,000

-547,000
0.02
5STATE STREET EUROPE LIMITED525,130
-525,1300.01
6CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED464,4944,000468,4940.01
7บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก
312,904
-
312,9040.01
8นายพิบูล สุวรรณศิลป์292,31010,000302,3100.01
9หม่อมหลวงรองฤทธิ์ ปราโมช300,000-300,0000.01
10นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ235,2284,472239,7000.01
11ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ10,712,350
629,571
11,341,9210.33
 ยอดรวมทุนชำระแล้ว  

3,398,544,155

648,0433,399,192,198100.00
      
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (หุ้น)  

3,395,182,841

609,4163,395,792,25799.90
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว (หุ้น)  
3,361,31438,6273,399,9410.10
 รวมจำนวนหุ้น  

3,398,544,155

648,0433,399,192,198100.00

หมายเหตุ :  สัดส่วนการถือหุ้นคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด (หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ)

 

 

รายละเอียดหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
รายการรายละเอียด
จำนวน3,398,544,155 หุ้น (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567)
ผู้ออกธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหลักทรัพย์บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หุ้นบุริมสิทธิ
รายการรายละเอียด
จำนวน648,043 หุ้น (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567)
ผู้ออกธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหลักทรัพย์บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะสำคัญของบุริมสิทธิ

1. มีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการรับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ ดังนี้:

1.1 ในปีใดก็ตามที่ธนาคารมีกำไร หลังจากการกันสำรองตามกฎหมาย และการกันสำรองอื่นที่จำเป็นได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสม และสามารถดำรงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมาย ภายหลังการจ่ายเงินปันผลแล้วธนาคารจะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิก่อน ในอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปีของราคาหุ้นบุริมสิทธิที่กระทรวงการคลังซื้อครั้งแรก (ราคา 26.00 บาท)

1.2 หุ้นบุริมสิทธิจะต้องได้รับเงินปันผลครบ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ก่อน จึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญได้

1.3 ในปีใดก็ตามที่ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิตามข้อ 1.1 ธนาคารจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มขึ้นจนเท่ากับอัตราที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

1.4 ในกรณีที่เงินกำไรที่จะนำมาจ่ายเงินปันผลมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิได้ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิตามจำนวนกำไรที่มีอยู่ และสามารถจ่ายได้นั้นทั้งหมดตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแต่ละรายถืออยู่

1.5 หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล

2. ในกรณีที่มีการลดทุน เนื่องจากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่อยู่ก่อนกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน ธนาคารจะลดทุนในส่วนของหุ้นสามัญก่อน ในกรณีที่มีการลดทุน เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีขึ้นหลังจากกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน ธนาคารจะลดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ในกรณีที่มีการชำระบัญชีเลิกบริษัท หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเหนือหุ้นสามัญ ในการรับส่วนแบ่งคืนทุนก่อนหุ้นสามัญ

3. บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่กระทรวงการคลังชำระเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ธนาคารในครั้งแรก (วันที่ 10 พฤษภาคม 2542) เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นอันสิ้นสุดลงทันที โดยให้มีสิทธิเป็นอย่างเดียวกับหุ้นสามัญและให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

4. หุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้น พร้อมกับการส่งมอบใบหุ้นคืน ตามเวลาและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด  

อัตราการใช้สิทธิหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น (จากธนาคาร)
ราคาใช้สิทธิไม่มี
วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก30 มิถุนายน 2542
กำหนดเวลาการใช้สิทธิทุก ๆ 3 เดือน คือ วันที่ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน., 30 กันยายน, 31 ธันวาคมของทุกปีโดย
1. การใช้สิทธิวันที่ 31 มีนาคม ให้แสดงความจำนงวันที่ 16-30 มีนาคม
2. การใช้สิทธิวันที่ 30 มิถุนายน ให้แสดงความจำนงวันที่ 15-29 มิถุนายน
3. การใช้สิทธิวันที่ 30 กันยายน ให้แสดงความจำนงวันที่ 15-29 กันยายน
4. การใช้สิทธิวันที่ 31 ธันวาคม ให้แสดงความจำนงวันที่ 16-30 ธันวาคม
วิธีการใช้สิทธิ1. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถขอรับใบคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (BROKER)
2. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถยื่นคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (BROKER) ภายในเวลาทำการ
3. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
3.1 ใบคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญตามแบบที่ธนาคารกำหนด
3.2 ใบหุ้นบุริมสิทธิหรือใบแทนใบหุ้นบุริมสิทธิ (ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด)
3.3 กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรต้องไม่หมดอายุ)

กรณีนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันยื่นเอกสาร พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
สถานที่ใช้สิทธิ1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ
    ชั้น 1 Tower B อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
    กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-009-9999 (TSD Call Center)

2. บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์(Broker)
    เฉพาะผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่มีหุ้นบุริมสิทธิอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ Broker

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

 

ผลประกอบการปี

ประเภท เงินปันผล

วันที่จ่าย

อัตราหุ้นละ 

(บาท)

เงินปันผลรวม

(บาทต่อหุ้น)

ร้อยละของกำไรสุทธิ

2566เงินปันผล2 เมษายน 25677.9810.4875.0
 ระหว่างกาล26 กันยายน 25662.50  
2565เงินปันผล31 มีนาคม 256611.0712.5778.8
 ระหว่างกาล27 ตุลาคม 25651.50  
 เงินปันผลจากกำไรสะสม29 กันยายน 2565 17.94544-
2564เงินปันผล22 เมษายน 25652.634.0638.8
 ระหว่างกาล23 กันยายน 25641.43  
2563เงินปันผล7 พฤษภาคม 25642.302.3028.7
2562เงินปันผล
22 เมษายน 25634.006.2552.5
 ระหว่างกาล (กรณีพิเศษ)14 กุมภาพันธ์ 25630.75  
 ระหว่างกาล13 กันยายน 25621.50  
               2561                  เงินปันผล3 พฤษภาคม 25624.005.5046.7
                 ระหว่างกาล20 กันยายน 25611.50  
2560เงินปันผล3 พฤษภาคม 25614.00
5.50
43.3 
 ระหว่างกาล
19 กันยายน 25601.50
  
2559เงินปันผล9 พฤษภาคม 25604.00 5.50 39.3
 ระหว่างกาล16 กันยายน 2559 1.50  
2558เงินปันผล 3 พฤษภาคม 2559 4.00 5.539.6 
 ระหว่างกาล 18 กันยายน 2558 1.50   
2557เงินปันผล 30 เมษายน 2558 4.56.00 38.2 
 ระหว่างกาล 19 กันยายน 2557 1.50   
2556เงินปันผล 2 พฤษภาคม 2557 3.755.25 35.5 
 ระหว่างกาล 20 กันยายน 2556 1.50   
2555เงินปันผล 3 พฤษภาคม 2556 3.50 4.50 38.0 
  ระหว่างกาล 21 กันยายน 2555 1.00  
2554 เงินปันผล4 พฤษภาคม 2555  2.50  3.538.3/3 
  ระหว่างกาล16 กันยายน 2554 1.00    
2553เงินปันผล4 พฤษภาคม 25542342.1
 ระหว่างกาล16 กันยายน 25531  
2552เงินปันผล28 เมษายน 25532.52.540.9
2551เงินปันผล28 เมษายน 25522232
2550เงินปันผล28 เมษายน 25512239
2549เงินปันผล30 เมษายน  25502251.0/2
2548เงินปันผล28 เมษายน 25492354.0/1
 เงินปันผลพิเศษ28 เมษายน 25491.00  
2547เงินปันผล28 เมษายน 25482236
2546เงินปันผล30 เมษายน 25471.41.436

 

 
1.เงินปันผลอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 36 ของกำไรสุทธิปี 2548) และเงินปันผลพิเศษอีก 1.00 บาท รวมเป็น 3.00 บาท  (คิดเป็นร้อยละ 54 ของกำไรสุทธิปี 2548) เนื่องในโอกาสธนาคารครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งธนาคาร
2.คิดเป็นร้อยละ 37 ของกำไรสุทธิปี 2549 บวกสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 5,100 ล้านบาท ซึ่งตั้งตามหลักเกณฑ์การกันสำรองใหม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีสากล (IAS) 39  
3.คำนวนจากกำไรสุทธิ ซึ่งไม่รวมกำไรพิเศษครั้งเดียวจากเงินลงทุน  

 

 

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 2,500,000,000 หุ้นเมื่อเดือนเมษายน 2542 โดยบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2542 และผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตราการใช้สิทธิ คือ หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น ตามกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิทุก ๆ 3 เดือน คือ วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี นั้น

 

บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารได้ครบกำหนดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ซึ่งตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 3(3) กำหนดไว้ว่าหากครบกำหนดระยะเวลาบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวแล้ว ให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นอันสิ้นสุดลงทันทีโดยให้มีสิทธิอย่างเดียวกับหุ้นสามัญ และให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

 

ทั้งนี้ เมื่อบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิครบกำหนดตามที่กล่าวข้างต้นผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญยังคงสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้  

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
รายการรายละเอียด

 

อัตราการใช้สิทธิ

 

หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ

ไม่มี

วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก

30 มิถุนายน 2542

กำหนดเวลาการใช้สิทธิ

ทุก ๆ 3 เดือน คือ วันที่ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กันยายน, 31 ธันวาคมของทุกปี โดย
  1. การใช้สิทธิวันที่ 31 มีนาคม ให้แสดงความจำนงวันที่ 16-30 มีนาคม
  2. การใช้สิทธิวันที่ 30 มิถุนายน ให้แสดงความจำนงวันที่ 15-29 มิถุนายน
  3. การใช้สิทธิวันที่ 30 กันยายน ให้แสดงความจำนงวันที่ 15-29 กันยายน
  4. การใช้สิทธิวันที่ 31 ธันวาคม ให้แสดงความจำนงวันที่ 16-30 ธันวาคม

ถ้าวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนวันใช้สิทธิไปเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

วิธีการใช้สิทธิ

1. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถขอรับใบคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (BROKER)

2. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถยื่นคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (BROKER) ภายในเวลาทำการ

3. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

    3.1 ใบคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญตามแบบที่ธนาคารกำหนด
    3.2 ใบหุ้นบุริมสิทธิหรือใบแทนใบหุ้นบุริมสิทธิ (ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด)
    3.3 กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรต้องไม่หมดอายุ)

กรณีนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันยื่นเอกสาร พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรต้องไม่หมดอายุ)

สถานที่ใช้สิทธิ

1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 1 Tower B อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9999 (TSD Call Center)

2. บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
เฉพาะผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่มีหุ้นบุริมสิทธิอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ Broker

   * สอบถามเพิ่มเติมที่ Corporate Secretarial Services 2 โทรศัพท์ 02-544-4217,  02-795-3241