ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากข้อตกลงต่อไปนี้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่าง ท่าน และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์นี้และข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้และท่านตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้

1. ข้อตกลงระหว่างท่านและธนาคาร

เว็บไซต์ของธนาคารอาจประกอบด้วยเว็บเพจต่างๆ ที่ดำเนินการโดยธนาคาร ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (เว็บไซต์และเว็บเพจทั้งหมดนี้จะรวมเรียกว่า "เว็บไซต์ของธนาคาร") การใช้งานเว็บไซต์ของธนาคารอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงและยอมรับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยไม่แก้ไขประการใดทั้งสิ้น การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของธนาคารย่อมก่อให้เกิดความผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์ของธนาคาร

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของธนาคารอย่างต่อเนื่องย่อมถือว่าท่านรับทราบและตกลงตามข้อตกลงการใช้งานที่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

3. การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้บริการกับธนาคาร ธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือของบุคคลอื่นใดที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้แก่ธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร โดยท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th และ/หรือ ช่องทางที่ธนาคารกำหนด หรือตามที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ท่านทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

5. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ธนาคารสำหรับข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับศาล) ที่ธนาคารต้องรับภาระหรือเกิดขึ้นแก่ธนาคาร ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของธนาคารโดยไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้

6. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

ข้อมูลใดๆ ที่ระบุหรือแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร เป็นทรัพย์สินของธนาคารและของบุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (รวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ให้หมายความรวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ใดๆ ของธนาคารและของบุคคลภายนอก โดยไม่จำต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ดังกล่าวได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่

ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่าเป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ธนาคารอาจมีอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ธนาคารไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารหรือจากบุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) เว็บไซต์ของธนาคารได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และไม่อาจถูกแก้ไข ทำซ้ำ ทำสำเนา ดาวน์โหลด ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือโดยวิธีการใด) หรือใช้ในลักษณะใดก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารก่อน

7. การบอกเลิกข้อตกลง การจำกัดการเข้าใช้งาน และการห้ามใช้งาน

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกข้อตกลงนี้ หรือการยกเลิกการเข้าใช้งานของท่านในเว็บไซต์ของธนาคาร รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือด้วยเหตุอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร

ท่านจะต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ และต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ของธนาคารในลักษณะใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ หรือเกิดความบกพร่องแก่เว็บไซต์ของธนาคารหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของธนาคาร ท่านจะต้องไม่รบกวนการใช้งานเว็บไซต์ของธนาคารหรือของบุคคลอื่นใด และต้องไม่พยายามเข้าสู่เว็บไซต์ของธนาคาร บัญชีผู้ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของธนาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสผ่าน (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

8. ข้อสงวนสิทธิ์ในความรับผิด

ข้อมูล สินค้า และบริการที่รวมอยู่ในหรือที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของธนาคารอาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการแสดงรายละเอียด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของธนาคารและข้อมูลที่ระบุบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจส่วนบุคคล ทางกฎหมาย หรือทางการเงินไม่ควรขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่านได้รับทางเว็บไซต์ของธนาคาร ท่านควรปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน

ธนาคารไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่ากรณีใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความพร้อม และเวลาที่เหมาะสม การไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล ซอฟท์แวร์ สินค้าและภาพกราฟฟิกที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ หรือที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง) จากการที่ท่านใช้เว็บไซต์ของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารจะไม่รับประกันว่าข้อมูลหรือรายงานทางเศรษฐกิจใดๆ เป็นข้อมูลหรือรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนหรือเป็นปัจจุบัน

ท่านตกลงว่าธนาคารจะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการเข้าถึงข้อมูลหรือธุรกรรมของท่านบนเว็บไซต์ของธนาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆ จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่านกับธนาคารอันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์ของธนาคารของท่านนี้ไม่ถือว่าเป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างท่านและธนาคารแต่อย่างใด