รายละเอียดบริการ

การลดหย่อนภาษีของคุณจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป สะดวก ไม่ต้องเตรียมเอกสารรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสินเชื่อบ้าน เพียงยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรล่วงหน้า

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 กรมสรรพากรออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการการใช้สิทธิหักหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยจำนองอาคารที่ซื้อ หรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมโดยมีสาระสำคัญดังนี้


หน้าที่ผู้กู้ในการแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

 เวลาที่ทำสัญญากู้  การแจ้งความประสงค์ของผู้กู้  สิทธิลดหย่อนภาษี 
 แจ้ง  ไม่แจ้ง 
 ก่อนปี 2564  / 
 ลดหย่อนได้  ไม่ต้อง  ใช้หนังสือรับรองฯ 

 /  ลดหย่อนได้  แต่ต้องใช้  หนังสือรับรองฯ 
 ตั้งแต่ปี 2564  / 
 ลดหย่อนได้  ไม่ต้อง  ใช้หนังสือรับรองฯ 

 X  ไม่สามารถลดหย่อนได้ 


 สัญญาสินเชื่อบ้าน 
 ที่ทำขึ้นก่อน 1 มกราคม 2564 
 สัญญาสินเชื่อบ้าน 
 ที่ทำขึ้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 
สามารถเลือกได้ว่า จะแสดงความประสงค์ว่าจะใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อเจ้าหนี้ผู้ให้กู้ยืมหรือไม่ก็ได้

หากผู้กู้เลือกที่จะไม่แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหนี้ผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยังคงสามารถใช้สิทธิลดหย่อน ภาษีได้ โดยต้องมีหลักฐานจากเจ้าหนี้ผู้ให้กู้ยืม (ล.ย.02) ที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนั้น
ผู้กู้   ต้องแจ้งความประสงค์   ว่า จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อเจ้าหนี้ผู้ให้กู้ยืมมิเช่นนั้น ผู้กู้จะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้


โดยต้องให้ความยินยอมแก่ธนาคารก่อนวันที่ 30 ธันวาคม ของปีภาษี เพื่อให้ธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่กรมสรรพากรสำหรับปีภาษีนั้น ๆ ทั้งนี้ การให้ความยินยอมมีผลตั้งแต่ปีภาษีที่ผู้กู้ได้ทำรายการให้ความยินยอม จนกว่าผู้กู้จะได้แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 คลิกให้ความยินยอม 

กฎหมายเกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ