รายละเอียดบริการ

บริการออกหนังสือค้ำประกัน ให้แก่ลูกค้า ที่ประสงค์จะยื่นประมูลงาน หรือ ติดต่อ ทำสัญญากับหน่วยราชการ หรือผู้รับประโยชน์อื่นๆ โดยมีหนังสือค้ำประกันของธนาคารไปวางเป็นประกันแทนการวางหลักประกันแทนหลักทรัพย์อื่น เช่น เงินสด พันธบัตร เป็นต้น ที่ใช้เป็นหลักประกันในการค้้าประกันสัญญา/ข้อตกลง

ใช้เป็นหลักประกันแทนหลักทรัพย์ เพิ่มความคล่องตัวของธุรกิจ

รับหนังสือค้ำประกันได้ทุกสาขาธนาคารที่ท่านสะดวกหรือส่งออนไลน์ไปยังผู้รับผลประโยชน์ได้

สะดวก ด้วยการขอออกหนังสือค้ำประกันผ่านช่องทางออนไลน์ SCB Digital LG

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีประวัติทางการเงินที่ดี
  • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ขอกู้ (จำนวนปีขึ้นกับประเภทธุรกิจ)

เอกสารประกอบการสมัคร

หนังสือรับรองบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

งบการเงิน

งบการเงินย้อนหลังถึงปัจจุบันที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี

เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

หนังสือยินยอม

หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต

วัตถุประสงค์ของการใช้วงเงิน

แจ้งรายละเอียด พร้อมระบุวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการขอวงเงิน

หนังสือรับรองบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

งบการเงิน

งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี

เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

หนังสือยินยอม

หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต

*ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอวงเงิน LG ผ่านเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ผู้ดูแลบัญชีของท่าน

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ