รายละเอียด

บริการการให้กู้ยืมเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องระยะสั้น โดยลูกค้านำตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเช็ค ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระมาขายให้กับธนาคาร เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

มีเปลี่ยนตั๋วเงินเป็นเงินสดได้ทันที
คุณสมบัติผู้สมัคร

• มีประวัติทางการเงินที่ดี

• มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ขอกู้ (จำนวนปีขึ้นกับประเภทธุรกิจ)

เอกสารประกอบการสมัคร

หนังสือรับรองบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

งบการเงิน

งบการเงินย้อนหลังถึงปัจจุบันที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี

เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

หนังสือยินยอม

หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต

วัตถุประสงค์ของการใช้วงเงิน

แจ้งรายละเอียด พร้อมระบุวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการขอวงเงิน

เอกสารอื่นๆ

สำเนาตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเช็คที่ต้องการขาย

ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ