รายละเอียดบริการ

บริการเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้น โดยมีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบในการกู้ยืม ภายใต้วงเงินที่ธนาคารกำหนด เหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป ใช้เสริมสภาพคล่อง ในการดำเนินธุรกิจ

ช่วยเสริมสภาพคล่องธุรกิจ ด้วยเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

ดอกเบี้ยคำนวณตามยอดการเบิกใช้ และระยะเวลาการกู้

สะดวก สามารถส่งคำขอออนไลน์ SCB Easy P/N และรับง่าย ผ่านอีเมล
คุณสมบัติผู้สมัคร

• มีประวัติทางการเงินที่ดี

• มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ขอกู้ (จำนวนปีขึ้นกับประเภทธุรกิจ)

เอกสารประกอบการสมัคร

หนังสือรับรองบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

งบการเงิน

งบการเงินย้อนหลังถึงปัจจุบันที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี

เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

หนังสือยินยอม

หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต

วัตถุประสงค์ของการใช้วงเงิน

แจ้งรายละเอียด พร้อมระบุวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการขอวงเงิน

Proof of ID

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

Proof of income

Providing details about your employer as well as how much money you made in a given pay period.

ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์เบิกใช้วงเงินผ่านช่องทางต่อไปนี้

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือ
  • SCB Easy P/N : บริการออกตั๋วสัญญาผ่านช่องทางออนไลน์และรับตั๋วสัญญาผ่านอีเมล

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ