เป้าหมายของเรา

"ธนาคารไทยพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมายาวนานนับศตวรรษ ด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย คือ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างสังคมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน"

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้กำหนดนโยบาย วางกรอบการดำเนินงานและจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณด้านกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม โดยมีหน่วยงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ซึ่งธนาคารได้ก่อตั้ง ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ขับเคลื่อนงานพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เหมาะสมตามช่วงวัย สร้างคุณลักษณะที่ดี รวมถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยความเชื่อที่ว่าเยาวชนจะเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ

 

ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักดีว่า การสร้างสังคมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนนั้น ไม่สามารถดำเนินการตามลำพังได้ นอกเหนือจากกิจกรรมที่ธนาคารเป็นผู้ริเริ่มเองแล้ว ยังมุ่งสร้างพันธมิตรและเครือข่ายกับองค์กรอื่นๆ เพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานที่มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและสร้างประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ควบคู่ไปกับการปลูกฝังพนักงานให้มีจิตอาสา มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมด้านต่างๆ ของธนาคาร เพราะพวกเขาคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารให้ก้าวหน้าและต่อเนื่อง

 

แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารยังสอดคล้องกับการดำเนินงานของธนาคารที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม หรือ The Most Responsible Corporate Citizen และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยธนาคารติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและต่อยอดขยายผล พัฒนากิจกรรมต่างๆ ให้สร้างประโยชน์สู่สังคมได้อย่างกว้างขวาง ด้วยความมุ่งหวังให้สังคมไทยพัฒนาในทุกมิติของความยั่งยืน

คลิปรวมพลังความดี ชาวไทยพาณิชย์

Highlight

แนวทางหลักในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม