รายละเอียด

สินเชื่อกู้เงินลงทุนรระยะยาวเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวร มีการระบุระยะเวลาและจำนวนเงินในการชำระคืนที่แน่นอน ทำให้ผู้ประกอบกิจการสามารถวางแผนการเงินภายในธรุกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่พลาดทุกโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

สามารถกำหนดแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีระยะเวลาและดอกเบี้ยในการชำระคืนที่แน่นอน
คุณสมบัติผู้สมัคร

• มีประวัติทางการเงินที่ดี

• มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ขอกู้ (จำนวนปีขึ้นกับประเภทธุรกิจ)

เอกสารประกอบการสมัคร

หนังสือรับรองบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

งบการเงิน

งบการเงินย้อนหลังถึงปัจจุบันที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี

เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

หนังสือยินยอม

หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต

วัตถุประสงค์ของการใช้วงเงิน

แจ้งรายละเอียด พร้อมระบุวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการขอวงเงิน

ข้อมูล

ข้อมูลการใช้และที่มาของแหล่งเงินทุน

Proof of ID

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

Proof of income

Providing details about your employer as well as how much money you made in a given pay period.

                        ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ