บริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์

รายชื่อบริษัทและวัตถุประสงค์หลักของบริษัทใน กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ภายหลังการปรับโครงสร้างจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็น กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ บริษัทใน กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ หมายถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน เอสซีบี เอกซ์ ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 

บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 

ลำดับที่

ชื่อบริษัท

วัตถุประสงค์หลักของบริษัท

1

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์: www.scbx.com
เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เป็นบริษัทลงทุนเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทอื่น และเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์รวมของกลุ่ม
2

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์: www.scb.co.th
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
3

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

เว็บไซต์: www.scbam.com
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
4

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

เว็บไซต์: www.innovestx.co.th
ธุรกิจหลักทรัพย์
5

บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด

เว็บไซต์: www.scbprotect.co.th
ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดังกล่าว
6

บริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด

เว็บไซต์: www.abacusdigital.com
  • ธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Data Analytics)
  • ธุรกิจการให้สินเชื่อภายใต้การกำกับ
7

บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด

เว็บไซต์: www.scbjuliusbaer.com
ธุรกิจหลักทรัพย์
8

บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด

เว็บไซต์: www.scb10x.com
ธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจทางการเงิน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ตลอดจนลงทุนในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
9

บริษัท มันนิกซ์ จำกัด

เว็บไซต์: www.monix.co.th
กิจการให้กู้ยืมเงิน ให้สินเชื่อรายย่อย ให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
10

บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด

เว็บไซต์: www.robinhood.in.th
กิจการเทคโนโลยีทางการเงิน โดยการให้บริการแอพพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการ (e-marketplace platform)
11

บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด

เว็บไซต์: www.tokenx.finance
ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
12

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

เว็บไซต์: www.scbtechx.io
ให้บริการด้านเทคโนโลยีครบวงจร พัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมใหม่
13

บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด

เว็บไซต์: www.alphaxclub.com
ประกอบธุรกิจให้ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง และให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (Big Bike) และยานพาหนะทางน้ำ (Yacht และ River Boat)

14

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จำกัด

รับซื้อ รับโอน และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

15

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด

รับติดตาม ทวงถาม เรียกเก็บหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน โอน รับโอน หนี้สิน และสินทรัพย์ใดๆ รวมถึงการสืบหาทรัพย์สิน

16

บริษัท มหิศร จำกัด

ให้เช่าอาคารสำนักงาน

17

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จำกัด

บริการด้านจัดอบรมและสัมมนา ให้เช่าสถานที่

18

บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด

เว็บไซต์: www.chaiyo.co.th

ประกอบธุรกิจหลักด้านสินเชื่อรายย่อย ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (Personal loan) สินเชื่อส่วนบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance) และประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

19

บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด

เว็บไซต์: www.cardx.co.th

ประกอบธุรกิจธุรกิจบัตรเครดิต (Credit Card) ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน (Personal Loan) ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (Nano Finance) ธุรกิจทวงถามหนี้ และธุรกิจหน้านายประกันชีวิตและหน้านายประกันวินาศภัย

20

บริษัท บริหารสินทรัพย์ คาร์ด เอกซ์ จำกัด

รับซื้อ รับโอน สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

21

บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ พลัส จำกัด

 

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นแบบครบวงจร

22

บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด

เว็บไซต์: www.data-x.ai

ธุรกิจสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและเชิงการตลาด

23

บริษัท อาคุละคุ เอกซ์ จำกัด

เว็บไซต์: www.paypaya.com

ธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ ผ่านช่องทางออนไลน์

 

 

บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ *

 

ลำดับที่

ชื่อบริษัท

วัตถุประสงค์หลักของบริษัท

1

Cambodian Commercial Bank Limited

เว็บไซต์: www.scb.co.th/ccb/corporate-banking.html

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

2

Siam Commercial Bank Myanmar Limited

เว็บไซต์: www.scbmm.com/en/corporate-banking.html

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

 

* หมายเหตุ : บริษัทใน กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ตามความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ระบุไว้ข้างต้น

 

ข้อมูล ณ มิถุนายน 2566