เปิดบัญชีกองทุน

วิธีการเปิดบัญชีกองทุนผ่าน SCB EASY App
 

 

 

1. สามารถเข้าสู่เมนูการเปิดบัญชีกองทุนได้ 2 ทาง ดังนี้

- เลือก กองทุนรวม จากหน้า lifestyle
- เลือก กองทุนรวม จาก Banking service

 

 

2. กดเลือก “เปิดบัญชี”

 

 

 

3. แสดงคุณสมบัติของลูกค้าที่สามารถเปิดบัญชีกองทุนผ่าน SCB Easy App ได้ เลือก “เริ่มต้น”

 

 

 

4. แสดงข้อมูลของลูกค้าที่เคยให้ไว้กับธนาคาร กด “ถัดไป”

  

 

5. ระบุข้อมูลที่อยู่ กด “ถัดไป”

 

 

 

6. เลือกสถานภาพสมรส

- กรณีเลือก แต่งงาน ระบบถามคำถามเพิ่มเติม
- กรณีเลือก โสด, หย่าร้าง หรือแยกทางสามารถกด “ถัดไป” ได้

 

 

7. เลือกแหล่งที่มาของเงินลงทุน กด “ถัดไป”

 

 

 

8. ระบุข้อมูลการลงทุน กด “ถัดไป”

- เลือกประสบการณ์การลงทุน
- ความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล (ถ้ามี)

 

 

9. เลือกบัญชีสำหรับรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผล กด “ถัดไป”

 

 

 

10. ตรวจสอบข้อมูล กด “ยืนยัน”

 

 

 

 

11. เลือกเบอร์โทรศัพท์สำหรับรับ OTP กด “ถัดไป”

 

 

 

 

12. ใส่รหัส OTP

 

 

 

 

13. ระบบแสดงการทำรายการสำเร็จ โดยระบบจะเพิ่มบัญชีกองทุนใน SCB Easy ให้อัตโนมัติ

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY