แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

อัปเดตข้อมูลส่วนตัว ผ่านแอป SCB EASY ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 


 

 

 

1. เลือกเมนู “การลงทุน”

 

 

 

2. เลือกเมนู “หุ้นกู้”

 

 

 

3. เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"

 

 

 

4. กดปุ่ม “แก้ไข”

 

 

 

5. อ่านข้อความใน Pop-up และกด “ตกลง”

 

 

 

6. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

 

 

 

7. แก้ไขข้อมูลที่อยู่

 

 

 

8. แก้ไขข้อมูลอาชีพ

 

 

 

9. ตรวจสอบข้อมูลและกด "ยืนยัน"

 

 

 

10. เลือกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP

 

 

 

11. กรอก OTP

 

 

 

12. อัปเดตข้อมูลส่วนตัวสำเร็จ

 

 

หมายเหตุ :

  • ผู้จองซื้อสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวก่อนการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากแก้ไขข้อมูลส่วนตัวภายหลังจองซื้อหุ้นกู้สำเร็จ ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้จองซื้อแก้ไขจะมีผลกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งถัดไป
  • หากผู้จองซื้อหุ้นกู้ฝากหุ้นกู้กับ SCB ไว้ในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี ซึ่งธนาคารมีหน้าที่ต้องนำส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านแก้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว กรุณาดำเนินการก่อนเวลา 23:59 น. ของ 2 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องที่ท่านฝากกับธนาคาร