เปิดใช้งานสมุดเช็ค
 

 

1. เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน”

 

 

 

2. เลือกเมนู "จัดการเช็ค"

 

 

 

3. เลือก "เปิดใช้งานสมุดเช็ค"

 

 

 

4. เลือกบัญชีที่ต้องการ และใส่หมายเลขเช็ค และกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

 

 

 

5. ตรวจสอบรายละเอียดและกดปุ่ม “ยืนยัน”