SCB ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน


1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”


2. เข้าหน้ารวมบัญชี เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการ


3. เลือกที่เมนู "บริการอื่นๆ" และกด "ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน"


4. เลือกรายการที่ต้องการทำการแบ่งชำระและกด “ตกลง”
5. เลือกจำนวนเดือนที่ต้องการแบ่งชำระและกด “ตรวจสอบ”


6. ตรวจสอบรายละเอียด และกด “ยืนยัน”

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY