SCB ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน
 

 

 

1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”

 

 

 

2. เข้าหน้ารวมบัญชี เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการ

 

 

 

3. เลือกที่เมนู "บริการอื่นๆ" และกด "ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน"

 

 

 

4. เลือกรายการที่ต้องการทำการแบ่งชำระและกด “ตกลง”

 

 

 

5. เลือกจำนวนเดือนที่ต้องการแบ่งชำระและกด “ตรวจสอบ”

 

 

 

6. ตรวจสอบรายละเอียด และกด “ยืนยัน”

 

เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3 ช่องทางสมัคร SCB EASY