ระงับ/ยกเลิกการระงับ ชำระสินค้า/บริการออนไลน์
 

ระงับชำระสินค้า/บริการออนไลน์

 

 

 

1. เลือกเมนู “หน้ารวมบัญชี”

 

 

 

2. เลือกบัตรที่ต้องการ

 

 

 

3. เลือก “บริการอื่นๆ” และ เลือกระงับชำระสินค้า/บริการออนไลน์ ในประเทศ/ต่างประเทศ

 

 

4. ระบบจะทำการระงับการชำระสินค้า/บริการออนไลน์จากบัตรที่เลือก

 

ยกเลิกการระงับชำระสินค้า/บริการออนไลน์

 

 

 

1. เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

 

 

 

2. เลือกบัตรที่ต้องการ

 

 

 

3. เลือก “บริการอื่นๆ” และ เลือกยกเลิกการระงับชำระสินค้า/บริการออนไลน์ ในประเทศ/ต่างประเทศ

 

 

 

4. ระบบจะทำการยกเลิกการระงับชำระสินค้า/บริการออนไลน์จากบัตรที่เลือก