ฝาก-โอน-ถอนหุ้นกู้

บริการเปลี่ยนใบหุ้นกู้เป็นรูปแบบไร้ใบโดยฝากเข้าบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี โอนออก-รับโอนหุ้นกู้เข้าบัญชี และถอนหุ้นกู้ออกเป็นใบหุ้นกู้

 


 

รายละเอียดบริการ

ลูกค้าที่มีบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศในวันและเวลาทำการ

ฝากใบหุ้นกู้เข้าบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี

ฝากใบหุ้นกู้เข้าบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี

นำใบหุ้นกู้ที่มีอยู่ มาฝากเข้าบัญชีหุ้นกู้หุ้นกู้อีซี่ดีในรูปแบบไร้ใบ ให้คุณสามารถตรวจสอบหุ้นกู้ได้ในที่เดียว
รับโอนหุ้นกู้เข้าบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี

รับโอนหุ้นกู้เข้าบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี

รับโอนหุ้นกู้จากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์อื่น มาอยู่ในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี โดยลูกค้าทำคำขอโอนที่บริษัทหลักทรัพย์ต้นทาง โดยมีค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ต้นทาง
ถอนหุ้นกู้จากบัญชีอีซี่ดีออกเป็นใบหุ้นกู้

ถอนหุ้นกู้จากบัญชีอีซี่ดีออกเป็นใบหุ้นกู้

สามารถถอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้ในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดีออกเป็นใบหุ้นกู้ในนามของตนเอง โดยมีค่าธรรมเนียมตามประกาศ*
โอนหุ้นกู้ออกจากบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี

โอนหุ้นกู้ออกจากบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี

โอนหุ้นกู้ออกไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่นในนามของตนเอง โดยมีค่าธรรมเนียมตามประกาศ*

เอกสารประกอบการใช้บริการ

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 • โทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอป SCB EASY
 • กรณี ฝากใบหุ้นกู้เข้าบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี ต้องนำใบหุ้นกู้ฉบับจริงที่มีชื่อเจ้าของตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีหุ้นกู้มาด้วย

เพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม

เพิ่มเติม

 

     การตรวจสอบรายการ

 

ฝากใบหุ้นกู้เข้าบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี
 • เมื่อธนาคารได้รับเอกสารและอนุมัติรายการเรียบร้อย ลูกค้าตรวจสอบสถานะรายการได้บนแอป SCB EASY ที่เมนู “หุ้นกู้” > “หุ้นกู้ของฉัน” > เลือกหุ้นกู้ตัวที่ลูกค้านำฝาก
 • มูลค่าหุ้นกู้ที่อยู่ระหว่างทำธุรกรรมจะแสดงยอดหุ้นกู้ที่ลูกค้าได้ขอนำฝากใบหุ้นกู้ พร้อมข้อความ “อยู่ระหว่างการฝากใบหุ้นกู้”
 • เมื่อธนาคารได้ทำการฝากหุ้นกู้เข้าบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดีของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้งการทำรายการสำเร็จ
 • ลูกค้าตรวจสอบยอดหุ้นกู้ได้บนแอป SCB EASY ที่เมนู “หุ้นกู้” > “หุ้นกู้ของฉัน” > เลือกหุ้นกู้ตัวที่ลูกค้าขอนำฝาก

 

 

รับโอนหุ้นกู้เข้าบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี
 • เมื่อธนาคารได้รับโอนหุ้นกู้เข้าบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดีเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้งการทำรายการสำเร็จ
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดหุ้นกู้ได้บนแอป SCB EASY ที่เมนู “หุ้นกู้” > “หุ้นกู้ของฉัน” > เลือกหุ้นกู้ตัวที่ลูกค้าขอโอนเข้า

 

 

ถอนหุ้นกู้จากบัญชีอีซี่ดีออกเป็นใบหุ้นกู้
 • เมื่อธนาคารได้รับเอกสารและอนุมัติรายการเรียบร้อย ลูกค้าตรวจสอบสถานะรายการได้บนแอป SCB EASY ที่เมนู “หุ้นกู้” > “หุ้นกู้ของฉัน” > เลือกหุ้นกู้ตัวที่ลูกค้าขอถอน
 • มูลค่าหุ้นกู้ที่อยู่ระหว่างทำธุรกรรมจะแสดงยอดหุ้นกู้ที่ลูกค้าได้ขอถอน พร้อมข้อความ “อยู่ระหว่างการถอนเป็นใบหุ้นกู้”
 • เมื่อธนาคารได้ทำการถอนหุ้นกู้ออกเป็นใบเรียบร้อย และได้ดำเนินการจัดส่งใบหุ้นกู้ให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุในแบบฟอร์ม ลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้งการทำรายการสำเร็จ พร้อมเลข Tracking number
 • ลูกค้าตรวจสอบยอดหุ้นกู้ได้บนแอป SCB EASY ที่เมนู “หุ้นกู้” > “หุ้นกู้ของฉัน” > เลือกหุ้นกู้ตัวที่ลูกค้าขอถอน

 

 

โอนหุ้นกู้ออกจากบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี
 • เมื่อธนาคารได้รับเอกสารและอนุมัติรายการเรียบร้อย ลูกค้าตรวจสอบสถานะรายการได้บนแอป SCB EASY ที่เมนู “หุ้นกู้” > “หุ้นกู้ของฉัน” > เลือกหุ้นกู้ตัวที่ลูกค้าขอโอนออก
 • มูลค่าหุ้นกู้ที่อยู่ระหว่างทำธุรกรรมจะแสดงยอดหุ้นกู้ที่ลูกค้าได้ขอโอนออก พร้อมข้อความ “อยู่ระหว่างการโอนออก”
 • เมื่อธนาคารได้ทำการโอนหุ้นกู้ไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่นเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้งการทำรายการสำเร็จ