บัตรเครดิตและวงเงินในบัตรเครดิต

สอบถามวิธีการสมัครบัตรเครดิต/เงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิต

รายละเอียดดังนี้

 • บัตรหลักผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป – 70 ปีบริบูรณ์
 • บัตรเสริม ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และหากอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดาเท่านั้น
 • ผู้สมัครต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน สำหรับการสมัครบัตรเครดิต SCB ULTRA PLATINUM, SCB SANSIRI PLATINUM, SCB KING POWER PLATINUM, SCB TOYOTA PLATINUM, SCB FAMILY PLUS, SCB UP2ME
 • ผู้สมัครต้องมีรายได้อย่างน้อย 50,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน สำหรับการสมัครบัตรเครดิต SCB MY TRAVEL
 • ผู้สมัครต้องมีรายได้อย่างน้อย 70,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน สำหรับการสมัครบัตรเครดิต SCB BEYOND
 • เอกสารที่ประกอบการพิจารณา
  เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก
 • กรณีเป็นพนักงานประจำ/ ข้าราชการ
 • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการฯ*/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ*
 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน)
  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท /ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
 • สำเนาหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และใบทะเบียนพาณิชย์
  เอกสารประกอบการสมัครบัตรเสริม
 • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการฯ*/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ* ของผู้สมัครบัตรเสริม
 • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก

*กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการฯ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ : เฉพาะบัตรเครดิตสามารถสมัครใช้บริการ ATM บนบัตรเครดิต เพื่อถอนเงินสดจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเดินสะพัด ได้ทุกสาขา หลังจากบัตรอนุมัติโดยมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการดังกล่าว 200 บาท / ปี

 

วิธีการสมัครบัตรเครดิต
ส่งใบสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา หรือ สมัครได้ที่ www.scb.co.th/creditcard และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร

หลังจากได้รับบัตรเครดิตทางไปรษณีย์แล้ว จะขอเปิดใช้บริการบัตรเครดิตได้อย่างไร

สามารถเปิดใช้บริการบัตรเครดิตได้ง่ายๆด้วยตัวท่านเอง ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงที่โทร. 02-777-7678 โดยกรุณาเตรียมข้อมูลในการเปิดบัตรดังต่อไปนี้ หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรเครดิต วงเงินที่ได้รับ และวันที่บัตรหมดอายุ เมื่อการเปิดบัตรสำเร็จ ท่านสามารถนำบัตรไปใช้ได้ทันที

 

ในกรณีที่ท่านทำรายการไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ ระบบจะโอนสายให้พนักงานทำรายการให้ท่าน โดยพนักงานจะสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อยืนยันตัวตน และทำรายการเปิดบัตรให้ท่าน

สอบถามวงเงินคงเหลือ / วงเงินที่ใช้ไป / จำนวนเงินที่ต้องชำระ / กำหนดวันชำระเงิน

สามารถทำได้ดังนี้ 

สอบถามผ่านพนักงานบริการลูกค้า ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-777-7777

สอบถามผ่านโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ โดยใช้รหัส Credit Card Phone Code

สอบถามผ่านเครื่องบริการเงินด่วน (ATM)

สอบถามผ่าน www.scbeasy.com ต้องสมัครใช้บริการที่สาขา จึงจะสามารถใช้บริการได้

สอบถามผ่าน SCB Easy Application

การชำระเงินค่าบัตรเครดิต สามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง

สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันคือ

 

ชำระเป็นเงินสด หรือเช็ค ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา (เช็คสั่งจ่าย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อบัญชีบัตรเครดิต)

 

ชำระด้วยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์อัตโนมัติ

 

ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์

 

ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินสด CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์

 

ชำระทางอินเตอร์เน็ต www.scbeasy.com

 

ชำระผ่านระบบ SCB Easy Application

 

ชำระผ่านระบบ Easy Phone 02-777-7777


ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน

 

ชำระผ่าน Counter Service

 

ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ

หากชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านไปรษณีย์ ธนาคารออมสิน / Counter Service / ที่ทำการไปรษณีย์ จะเสียค่าบริการหรือไม่

เสียค่าบริการ ดังนี้

 

ธนาคารออมสิน:

กรณีชำระไม่เกิน 50,000 บาท ค่าบริการ 10 บาทต่อครั้ง สำหรับกรุงเทพ และปริมณฑล และค่าบริการ 20 บาทต่อครั้ง สำหรับต่างจังหวัด

กรณีชำระเกิน 50,000 บาท คิดค่าบริการเพิ่ม 0.10% ของส่วนที่เกิน แต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

Counter Service: ค่าบริการ 15 บาทต่อครั้ง โดยยอดชำระต้องไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง

 

ที่ทำการไปรษณีย์: ค่าบริการ 10 บาทต่อครั้ง โดยยอดชำระต้องไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง

ขอใบแจ้งยอดบัตรเครดิต

สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

 

ใช้บริการผ่านระบบอัตโนมัติ 02-777-7777 กด 2 ด้านบัตรเครดิต ซึ่งใช้ควบคู่กับรหัส Credit Card Phone Code (ต้องโทรจากเครื่องโทรสารเท่านั้น)

 

สามารถติดต่อขอใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ผ่านพนักงานศูนย์บริการลูกค้า

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

สามารถทำได้ 2 วิธี ตามความสะดวกของลูกค้า คือ

 

โทรแจ้งความประสงค์ผ่านพนักงานศูนย์บริการลูกค้า 02-777-7777 โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการ เหตุผล ระยะเวลาที่ขอเพิ่มวงเงิน หน้าที่การงาน รายได้ เบอร์โทรติดต่อ ซึ่งจะต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วันทำการ

 

ติดต่อสาขาของธนาคาร สาขารับเรื่องพร้อมเอกสารประกอบ

ขอเพิ่มวงเงินถาวร

สามารถทำได้ 2 วิธี ตามความสะดวกของลูกค้า คือ

 

แจ้งความประสงค์ผ่านพนักงานศูนย์บริการลูกค้า แจ้งวงเงินที่ต้องการ / หน้าที่การงาน / รายได้ / เบอร์โทร / พร้อมทั้งส่งหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติม ทางโทรสาร 02-777-7000 จะใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 1 สัปดาห์

 

ติดต่อสาขาของธนาคาร สาขารับเรื่องพร้อมเอกสารประกอบ

สอบถามคะแนน SCB Rewards

สามารถสอบถามได้ 2 วิธี

 

ผ่านระบบ SCB Easy Net และ SCB Easy Application

 

ติดต่อผ่านพนักงานบริการลูกค้า โทร. 02-777-7777

ขอตรวจสอบรายการที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัตรเครดิต

สามารถขอตรวจสอบที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-777-7777 พร้อมส่งหลักฐานการใช้รายการ เช่น เป็นจดหมายปฏิเสธรายการ สลิปใช้จริง หรือหลักฐานการยกเลิกรายการจากร้านค้า (แล้วแต่กรณี)

ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต

สามารถติดต่อมาที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-777-7777 พนักงานให้บริการจะตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ลูกค้าได้ทันที

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตรเครดิต (ชื่อ-นามสกุล)

สามารถติดต่อได้ 2 วิธี ตามความสะดวกของลูกค้า คือ

แจ้งผ่านสาขาของธนาคาร สาขารับเรื่องพร้อมเอกสารประกอบ

แจ้งศูนย์บริการลูกค้า โทร.02-777-7777 และ Fax. เอกสารให้พนักงานเพื่อดำเนินการต่อไป

 

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล จากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ จะมีจดหมายแจ้งให้ลูกค้าไปรับบัตร ที่สาขาที่ลูกค้าระบุไว้ในใบสมัคร เสียค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 150 บาท + Vat 7%* ซึ่งจะเรียกเก็บไปใน Statement ของลูกค้า (*ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับประเภทบัตร)

บัตรเครดิตชำรุด ต้องทำอย่างไร

สามารถปฏิบัติดังนี้ สามารถติดต่อมาที่ศูนย์บริการลูกค้า พนักงานให้บริการจะตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง จากนั้นจะดำเนินการออกบัตรใหม่ให้ลูกค้าทันที จากนั้น 1 สัปดาห์ จะมีจดหมายแจ้งให้ไปรับบัตร ที่สาขาของธนาคารที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้สะดวก มีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่ 150 บาท + Vat 7%* ซึ่งจะเรียกเก็บไปใน Statement ของลูกค้า (*ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับประเภทบัตร)

บัตรเครดิตหาย / ถูกขโมย ต้องทำอย่างไร และเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

ต้องปฏิบัติดังนี้

 

รีบแจ้งอายัดบัตรเครดิต ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-777-7777 กด 1 (ลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากครบ 5 นาที นับจากเวลาที่แจ้งอายัด)

 

พนักงานจะดำเนินการอายัดบัตร พร้อมทั้งออกบัตรเครดิตให้ใหม่ ซึ่งจะมีหมายเลขบัตรเครดิตใหม่ และได้รับรหัสบัตรเครดิต และรหัสโทรศัพท์ใหม่ โดยบัตรเครดิตใหม่ และรหัสใหม่ จะส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์

 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการออกบัตรใหม่

ขออายัดบัตรเครดิตชั่วคราว / ถาวร

สามารถอายัดบัตรเครดิตชั่วคราวได้ในกรณีที่ลูกค้าลืมบัตรเครดิตไว้ที่ร้านค้า เมื่อรับบัตรแล้ว ต้องโทรแจ้งศูนย์บริการลูกค้า เพื่อปลดอายัดบัตร

 

กรณีอายัดบัตรถาวรเมื่อบัตรสูญหาย ลูกค้าต้องโทรแจ้งศูนย์บริการลูกค้า เพื่ออายัดบัตรถาวร และออกบัตรใหม่ให้ ซึ่งลูกค้าจะได้รับบัตรใหม่ ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน 1 สัปดาห์

ขอยกเลิกบัตรเครดิต ทำอย่างไร

สามารถติดต่อมาที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-777-7777 พนักงานให้บริการจะตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง และสอบถามถึงสาเหตุการยกเลิกบัตร หากลูกค้ายืนยันยกเลิกบัตร พนักงานสามารถดำเนินการยกเลิกบัตรให้ทันที ส่วนตัวบัตรเครดิต ลูกค้าต้องทำลายบัตร และคืนสาขาของธนาคาร ที่ติดต่อได้สะดวก เพื่อความปลอดภัย

บัตรเติมเงิน

บัตร PLANET SCB คืออะไร

 • • บัตรเติมเงิน ที่ใช้แทนเงินสด โดยรองรับได้หลายสกุลเงินในบัตรเดียว
 • • แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ โดยสามารถเช็คเรทก่อนแลกเปลี่ยนได้จาก SCB EASY App

ข้อดีของบัตร PLANET SCB

 • • อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ
 • • ลดความเสี่ยงจากการถือเงินสดขณะเดินทาง
 • • เป็นผู้ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายของการเดินทางได้
 • • กรณีบัตรหาย หรือต้องการปิดบัตรชั่วคราว สามารถทำได้ด้วยตนเองง่ายๆผ่าน SCB EASY App
 • • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ และค่าความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากการใช้ผ่านบัตรสำหรับสกุลเงินที่บัตรรองรับ
 • • ช้อปไม่สะดุด ด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราอัตโนมัติ (Auto Conversion) กรณีใช้จ่ายด้วยสกุลเงินที่บัตรรองรับ แต่ยอดเงินคงเหลือของสกุลนั้นไม่เพียงพอ

วิธีการขอออกบัตร PLANET SCB

สมัครใช้บริการผ่าน

 • • สาขาธนาคารทั่วประเทศ
 • • SCB EASY App

มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตร PLANET SCB หรือไม่

มีค่าธรรมเนียม 200 บาท ดังนี้

 • • การออกบัตรใหม่
 • • การออกบัตรทดแทนกรณีบัตรหาย หรือ ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการขอออกบัตรใหม่

บัตร PLANET SCB มีอายุกี่ปี

บัตรมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ออกบัตร

สามารถเติมเงินเข้าบัตร PLANET SCB ในกรณีที่อยู่ต่างประเทศได้หรือไม่

สามารถทำได้ที่ SCB EASY App หรือ Mobile Banking App ของต่างธนาคาร

มีข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือไม่

สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ต่อบัตร ต่อวัน

สามารถใช้ซื้อของที่ี่ร้านค้าทั่วไป หรือ ร้านค้าออนไลน์ในประเทศไทย ด้วยสกุลเงินต่างประเทศได้หรือไม่

ต้องชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น

หากเหลือเงินในสกุลต่างประเทศ สามารถเอาออกจากบัตรได้หรือไม่

ทำได้ผ่าน SCB EASY App โดย ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาทก่อน จากนั้นโอนจากสกุลเงินบาทเข้าบัญชีออมทรพย์ หรือกระแสรายวันที่ผูกกับ SCB EASY App ได้

หากอยู่ที่ต่างประเทศ สามารถรับ OTP ได้หรือไม่

หากไม่ได้เปิด Roaming ไปต่างประเทศ สามารถใช้แอป Wifi Calling เพื่อจับสัญญาณโทรศัพท์ในการรับ OTP ได้

วงเงินการใช้จ่ายต่อวัน

ลูกค้าสามารถเติมเงินและใช้จ่ายได้สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 500,000 บาท

ถ้าหากทำ Void หรือ Refund สินค้า จะได้รับเงินคืนเข้าบัตรด้วยสกุลเงินใด

 • • กรณีที่ผู้ถือบัตรขอยกเลิกรายการชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ (Void) ลูกค้าจะได้รับเงินคืนตามสกุลเงินที่ทำรายการ หากเป็นการยกเลิกรายการที่ระบบได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินในบัตรโดยอัตโนมัติ ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนตามแต่ละสกุลเงินที่ระบบทำรายการให้
 • • กรณีที่ผู้ถือบัตรประสงค์ที่จะขอคืนเงินจากการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ (Refund) ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนเข้าบัตรตามสกุลเงินที่ทำรายการเสมอ

บัตร PLANET SCB ใช้จ่ายอย่างไร

 • • ใช้จ่ายที่ร้านค้าทั่วไป หรือ ร้านค้าออนไลน์ที่มีสัญลักษณ์ VISA ได้ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย
 • • กดเงินสดผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศ (ยกเว้นประเทศไทย)

คุณสมบัติของผู้ขอออกบัตร PLANET SCB

 • • อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
 • • ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ของธนาคารไทยพาณิชย์ (สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ)
 • • สมัครใช้บริการ SCB EASY App

มีขั้นต่ำในการเปิดบัตร PLANET SCB หรือไม่

ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัตร

การสั่งพิมพ์ชื่อบนบัตร PLANET SCB ใช้เวลากี่วัน

ลูกค้าจะได้รับบัตรจัดส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้าตามที่แจ้งไว้กับธนาคาร ภายใน 7 วันทำการ

หลังจากการออกบัตร PLANET SCB แล้ว บัตรจะไปแสดงบน SCB Easy App เลยหรือไม่

ลูกค้าต้องได้รับบัตร และดำเนินการเปิดบัตร (Activate) ผ่าน SCB EASY App ก่อน บัตรจึงจะแสดงบน SCB EASY App เพื่อทำรายการต่างๆ ผ่านบัตรได้

เติมเงินเข้าบัตร PLANET SCB ได้อย่างไร

ช่องทางการเติมเงินเข้าบัตร (เข้ากระเป๋าเงินบาท) ทำได้ดังนี้

 • • SCB Easy App
  > เติมจากหน้าบัตร หรือ ผ่านเมนู Top up
  > เติมโดยการ Scan QR Code ที่ด้านหลังบัตร
 • • Mobile Banking App ต่างธนาคาร
  > เติมโดยการ Scan QR Code ที่ด้านหลังบัตร

สามารถเติมเงินให้บัตรคนอื่นได้หรือไม่

สามารถทำได้ที่ SCB EASY App ผ่านเมนู Top Up หรือ Scan QR Code ที่ด้านหลังบัตรนั้นๆ

มีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร PLANET SCB หรือไม่

 • • มี กรณีใช้จ่าย หรือกดเงินสดด้วยสกุลเงินที่บัตรไม่รองรับ
 • • มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสดที่ตู้ต่างประเทศครั้งละ 100 บาท และอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ผู้ให้บริการปลายทางเรียกเก็บ

ในกรณีที่ไม่อยากพกบัตร สามารถ scan QR code ผ่าน SCB EASY App เพื่อใช้จ่ายได้หรือไม่

ยังไม่รองรับ

หากเดินทางไปต่างประเทศแล้วเปลี่ยน SIM เช่น ใช้ SIM2Fly หรือ SIM ต่างประเทศที่มี Internet สามารถใช้ SCB EASY App เพื่อทำรายการต่างๆ ได้หรือไม่

ใช้ได้ตามปกติ

วิธีการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร

สามารถตรวจสอบได้ผ่าน SCB EASY App

ในกรณีที่เกิดปัญหาเมื่ออยู่ต่างประเทศ จะทำอย่างไร

สามารถติดต่อ SCB Call Center ได้ที่ +66 2777 7777 อาจมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับเครือข่ายโทรศัพท์ผู้ให้บริการ

อื่นๆ เกี่ยวกับบัตร

ถ้าบัตร ATM /  Debit  ของ SCB  ถูกยึดที่เครื่อง ATM ของ SCB หรือ ของธนาคารอื่น  ต้องทำอย่างไร

 เพื่อความปลอดภัย บัตรจะถูกทำลาย คุณสามารถติดต่อขอทำบัตร ATM/Debit ใหม่ได้ทุกสาขา โดยนำสมุดบัญชีและบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนออกบัตร ATM/Debit ให้คุณใหม่

ถ้าบัตร ATM /  Debit  ของ SCB  สูญหายต้องทำอย่างไร

คุณสามารถแจ้งอายัดบัตรได้ทันทีที่ SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 กด

หากใส่รหัสบัตรผิดติดต่อกันครบ 4 ครั้ง หรือลืมรหัส จะต้องทำอย่างไร

คุณสามารถขอกำหนดรหัสบัตรใหม่ได้ทุกสาขา  อย่าลืมนำบัตรเดิม, สมุดบัญชี, และบัตรประชาชนติดตัวมาด้วยเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของคุณ

 หากถอนเงินที่เครื่อง ATM แล้วได้รับเงินไม่ครบถ้วน จะต้องทำอย่างไรเพื่อขอรับเงินคืน?

แจ้ง SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 เพื่อบันทึกเหตุการณ์และจะได้ทราบสาขาที่ดูแลตู้ ATM เพื่อที่จะไปกรอกใบคำร้องขอคืนเงินได้จากสาขาที่ดูแลตู้ ATM ต่อไป

หากทำรายการผ่านเครื่อง EDC แล้วเกิดปัญหา จะต้องทำอย่างไรเพื่อขอรับเงินคืน และจะได้รับเงินคืนภายในกี่วัน ?

แจ้ง SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 เพื่อบันทึกเหตุการณ์และจะได้ทราบสาขาที่ดูแลตู้ ATM เพื่อที่จะไปกรอกใบคำร้องขอคืนเงินได้จากสาขาที่ดูแลตู้ ATM ต่อไป

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม ขอใช้บริการ และ/หรือ แจ้งปัญหาการใช้บริการ ผ่านช่องทางที่สะดวกด้านล่าง

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือที่สะดวกที่สุด

ค้นหาเรา
 

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ตอบทุกคำถามที่คุณสงสัย ไม่ว่าจะเป็นการสมัครบัตรเครดิต วงเงินบัตรเครดิต และอื่นๆ เกี่ยวกับบัตร หาคำตอบกับเราได้ที่นี่