บัตรเครดิต

สอบถามวิธีการสมัครบัตรเครดิต/เงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิต

รายละเอียดดังนี้

 • บัตรหลักผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป – 70 ปีบริบูรณ์
 • บัตรเสริม ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และหากอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดาเท่านั้น
 • ผู้สมัครต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน สำหรับการสมัครบัตรเครดิต SCB ULTRA PLATINUM, SCB SANSIRI PLATINUM, SCB KING POWER PLATINUM, SCB TOYOTA PLATINUM, SCB FAMILY PLUS, SCB UP2ME
 • ผู้สมัครต้องมีรายได้อย่างน้อย 50,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน สำหรับการสมัครบัตรเครดิต SCB MY TRAVEL
 • ผู้สมัครต้องมีรายได้อย่างน้อย 70,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน สำหรับการสมัครบัตรเครดิต SCB BEYOND
 • เอกสารที่ประกอบการพิจารณา
  เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก
 • กรณีเป็นพนักงานประจำ/ ข้าราชการ
 • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการฯ*/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ*
 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน)
  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท /ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
 • สำเนาหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และใบทะเบียนพาณิชย์
  เอกสารประกอบการสมัครบัตรเสริม
 • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการฯ*/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ* ของผู้สมัครบัตรเสริม
 • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก

*กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการฯ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ : เฉพาะบัตรเครดิตสามารถสมัครใช้บริการ ATM บนบัตรเครดิต เพื่อถอนเงินสดจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเดินสะพัด ได้ทุกสาขา หลังจากบัตรอนุมัติโดยมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการดังกล่าว 200 บาท / ปี

 

วิธีการสมัครบัตรเครดิต
ส่งใบสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา หรือ สมัครได้ที่ www.scb.co.th/creditcard และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร

หลังจากได้รับบัตรเครดิตทางไปรษณีย์แล้ว จะขอเปิดใช้บริการบัตรเครดิตได้อย่างไร

สามารถเปิดใช้บริการบัตรเครดิตได้ง่ายๆด้วยตัวท่านเอง ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงที่โทร. 02-777-7678 โดยกรุณาเตรียมข้อมูลในการเปิดบัตรดังต่อไปนี้ หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรเครดิต วงเงินที่ได้รับ และวันที่บัตรหมดอายุ เมื่อการเปิดบัตรสำเร็จ ท่านสามารถนำบัตรไปใช้ได้ทันที

 

ในกรณีที่ท่านทำรายการไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ ระบบจะโอนสายให้พนักงานทำรายการให้ท่าน โดยพนักงานจะสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อยืนยันตัวตน และทำรายการเปิดบัตรให้ท่าน

สอบถามวงเงินคงเหลือ / วงเงินที่ใช้ไป / จำนวนเงินที่ต้องชำระ / กำหนดวันชำระเงิน

สามารถทำได้ดังนี้ 

สอบถามผ่านพนักงานบริการลูกค้า ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-777-7777

สอบถามผ่านโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ โดยใช้รหัส Credit Card Phone Code

สอบถามผ่านเครื่องบริการเงินด่วน (ATM)

สอบถามผ่าน www.scbeasy.com ต้องสมัครใช้บริการที่สาขา จึงจะสามารถใช้บริการได้

สอบถามผ่าน SCB Easy Application

การชำระเงินค่าบัตรเครดิต สามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง

สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันคือ

 

ชำระเป็นเงินสด หรือเช็ค ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา (เช็คสั่งจ่าย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อบัญชีบัตรเครดิต)

 

ชำระด้วยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์อัตโนมัติ

 

ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์

 

ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินสด CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์

 

ชำระทางอินเตอร์เน็ต www.scbeasy.com

 

ชำระผ่านระบบ SCB Easy Application

 

ชำระผ่านระบบ Easy Phone 02-777-7777


ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน

 

ชำระผ่าน Counter Service

 

ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ

หากชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านไปรษณีย์ ธนาคารออมสิน / Counter Service / ที่ทำการไปรษณีย์ จะเสียค่าบริการหรือไม่

เสียค่าบริการ ดังนี้

 

ธนาคารออมสิน:

กรณีชำระไม่เกิน 50,000 บาท ค่าบริการ 10 บาทต่อครั้ง สำหรับกรุงเทพ และปริมณฑล และค่าบริการ 20 บาทต่อครั้ง สำหรับต่างจังหวัด

กรณีชำระเกิน 50,000 บาท คิดค่าบริการเพิ่ม 0.10% ของส่วนที่เกิน แต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

Counter Service: ค่าบริการ 15 บาทต่อครั้ง โดยยอดชำระต้องไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง

 

ที่ทำการไปรษณีย์: ค่าบริการ 10 บาทต่อครั้ง โดยยอดชำระต้องไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง

ขอใบแจ้งยอดบัตรเครดิต

สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

 

ใช้บริการผ่านระบบอัตโนมัติ 02-777-7777 กด 2 ด้านบัตรเครดิต ซึ่งใช้ควบคู่กับรหัส Credit Card Phone Code (ต้องโทรจากเครื่องโทรสารเท่านั้น)

 

สามารถติดต่อขอใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ผ่านพนักงานศูนย์บริการลูกค้า

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

สามารถทำได้ 2 วิธี ตามความสะดวกของลูกค้า คือ

 

โทรแจ้งความประสงค์ผ่านพนักงานศูนย์บริการลูกค้า 02-777-7777 โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการ เหตุผล ระยะเวลาที่ขอเพิ่มวงเงิน หน้าที่การงาน รายได้ เบอร์โทรติดต่อ ซึ่งจะต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วันทำการ

 

ติดต่อสาขาของธนาคาร สาขารับเรื่องพร้อมเอกสารประกอบ

ขอเพิ่มวงเงินถาวร

สามารถทำได้ 2 วิธี ตามความสะดวกของลูกค้า คือ

 

แจ้งความประสงค์ผ่านพนักงานศูนย์บริการลูกค้า แจ้งวงเงินที่ต้องการ / หน้าที่การงาน / รายได้ / เบอร์โทร / พร้อมทั้งส่งหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติม ทางโทรสาร 02-777-7000 จะใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 1 สัปดาห์

 

ติดต่อสาขาของธนาคาร สาขารับเรื่องพร้อมเอกสารประกอบ

สอบถามคะแนน SCB Rewards

สามารถสอบถามได้ 2 วิธี

 

ผ่านระบบ SCB Easy Net และ SCB Easy Application

 

ติดต่อผ่านพนักงานบริการลูกค้า โทร. 02-777-7777

ขอตรวจสอบรายการที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัตรเครดิต

สามารถขอตรวจสอบที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-777-7777 พร้อมส่งหลักฐานการใช้รายการ เช่น เป็นจดหมายปฏิเสธรายการ สลิปใช้จริง หรือหลักฐานการยกเลิกรายการจากร้านค้า (แล้วแต่กรณี)

ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต

สามารถติดต่อมาที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-777-7777 พนักงานให้บริการจะตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ลูกค้าได้ทันที

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตรเครดิต (ชื่อ-นามสกุล)

สามารถติดต่อได้ 2 วิธี ตามความสะดวกของลูกค้า คือ

แจ้งผ่านสาขาของธนาคาร สาขารับเรื่องพร้อมเอกสารประกอบ

แจ้งศูนย์บริการลูกค้า โทร.02-777-7777 และ Fax. เอกสารให้พนักงานเพื่อดำเนินการต่อไป

 

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล จากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ จะมีจดหมายแจ้งให้ลูกค้าไปรับบัตร ที่สาขาที่ลูกค้าระบุไว้ในใบสมัคร เสียค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 150 บาท + Vat 7%* ซึ่งจะเรียกเก็บไปใน Statement ของลูกค้า (*ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับประเภทบัตร)

บัตรเครดิตชำรุด ต้องทำอย่างไร

สามารถปฏิบัติดังนี้ สามารถติดต่อมาที่ศูนย์บริการลูกค้า พนักงานให้บริการจะตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง จากนั้นจะดำเนินการออกบัตรใหม่ให้ลูกค้าทันที จากนั้น 1 สัปดาห์ จะมีจดหมายแจ้งให้ไปรับบัตร ที่สาขาของธนาคารที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้สะดวก มีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่ 150 บาท + Vat 7%* ซึ่งจะเรียกเก็บไปใน Statement ของลูกค้า (*ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับประเภทบัตร)

บัตรเครดิตหาย / ถูกขโมย ต้องทำอย่างไร และเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

ต้องปฏิบัติดังนี้

 

รีบแจ้งอายัดบัตรเครดิต ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-777-7777 กด 1 (ลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากครบ 5 นาที นับจากเวลาที่แจ้งอายัด)

 

พนักงานจะดำเนินการอายัดบัตร พร้อมทั้งออกบัตรเครดิตให้ใหม่ ซึ่งจะมีหมายเลขบัตรเครดิตใหม่ และได้รับรหัสบัตรเครดิต และรหัสโทรศัพท์ใหม่ โดยบัตรเครดิตใหม่ และรหัสใหม่ จะส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์

 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการออกบัตรใหม่

ขออายัดบัตรเครดิตชั่วคราว / ถาวร

สามารถอายัดบัตรเครดิตชั่วคราวได้ในกรณีที่ลูกค้าลืมบัตรเครดิตไว้ที่ร้านค้า เมื่อรับบัตรแล้ว ต้องโทรแจ้งศูนย์บริการลูกค้า เพื่อปลดอายัดบัตร

 

กรณีอายัดบัตรถาวรเมื่อบัตรสูญหาย ลูกค้าต้องโทรแจ้งศูนย์บริการลูกค้า เพื่ออายัดบัตรถาวร และออกบัตรใหม่ให้ ซึ่งลูกค้าจะได้รับบัตรใหม่ ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน 1 สัปดาห์

ขอยกเลิกบัตรเครดิต ทำอย่างไร

สามารถติดต่อมาที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-777-7777 พนักงานให้บริการจะตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง และสอบถามถึงสาเหตุการยกเลิกบัตร หากลูกค้ายืนยันยกเลิกบัตร พนักงานสามารถดำเนินการยกเลิกบัตรให้ทันที ส่วนตัวบัตรเครดิต ลูกค้าต้องทำลายบัตร และคืนสาขาของธนาคาร ที่ติดต่อได้สะดวก เพื่อความปลอดภัย

อื่นๆ เกี่ยวกับบัตร

ถ้าบัตร ATM /  Debit  ของ SCB  ถูกยึดที่เครื่อง ATM ของ SCB หรือ ของธนาคารอื่น  ต้องทำอย่างไร

 เพื่อความปลอดภัย บัตรจะถูกทำลาย คุณสามารถติดต่อขอทำบัตร ATM/Debit ใหม่ได้ทุกสาขา โดยนำสมุดบัญชีและบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนออกบัตร ATM/Debit ให้คุณใหม่

ถ้าบัตร ATM /  Debit  ของ SCB  สูญหายต้องทำอย่างไร

คุณสามารถแจ้งอายัดบัตรได้ทันทีที่ SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 กด

หากใส่รหัสบัตรผิดติดต่อกันครบ 4 ครั้ง หรือลืมรหัส จะต้องทำอย่างไร

คุณสามารถขอกำหนดรหัสบัตรใหม่ได้ทุกสาขา  อย่าลืมนำบัตรเดิม, สมุดบัญชี, และบัตรประชาชนติดตัวมาด้วยเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของคุณ

 หากถอนเงินที่เครื่อง ATM แล้วได้รับเงินไม่ครบถ้วน จะต้องทำอย่างไรเพื่อขอรับเงินคืน?

แจ้ง SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 เพื่อบันทึกเหตุการณ์และจะได้ทราบสาขาที่ดูแลตู้ ATM เพื่อที่จะไปกรอกใบคำร้องขอคืนเงินได้จากสาขาที่ดูแลตู้ ATM ต่อไป

หากทำรายการผ่านเครื่อง EDC แล้วเกิดปัญหา จะต้องทำอย่างไรเพื่อขอรับเงินคืน และจะได้รับเงินคืนภายในกี่วัน ?

แจ้ง SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 เพื่อบันทึกเหตุการณ์และจะได้ทราบสาขาที่ดูแลตู้ ATM เพื่อที่จะไปกรอกใบคำร้องขอคืนเงินได้จากสาขาที่ดูแลตู้ ATM ต่อไป

ช่องทางการช่วยเหลือ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความหาเรา