ขอรายงานหุ้นกู้ที่ฝาก

บริการขอรายงานแสดงยอดหุ้นกู้คงเหลือในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดีย้อนหลัง 6 เดือน ผ่านแอป SCB EASY

 


 

 

 

1. เลือกเมนู “การลงทุน”

 

 

2. เลือกเมนู “หุ้นกู้"

 

 

3. เลือก "ขอเอกสารหุ้นกู้"

 

 

4. เลือก "รายงานแสดงยอดหุ้นกู้คงเหลือ"

 

 

5. เลือกเดือนที่ต้องการขอรับรายงานและกด "ตกลง"

 

 

6. ส่งคำขอสำเร็จแล้ว ระบบจะส่งรายงานฯ ให้ทางอีเมล