ขอรายงานหุ้นกู้ที่ฝาก

บริการขอรายงานแสดงยอดหุ้นกู้คงเหลือในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดีย้อนหลัง 6 เดือน ผ่านแอป SCB EASY


1. เลือกเมนู “การลงทุน”

2. เลือกเมนู “หุ้นกู้"

3. เลือก "ขอเอกสารหุ้นกู้"

4. เลือก "รายงานแสดงยอดหุ้นกู้คงเหลือ"

5. เลือกเดือนที่ต้องการขอรับรายงานและกด "ตกลง"

6. ส่งคำขอสำเร็จแล้ว ระบบจะส่งรายงานฯ ให้ทางอีเมล