รายละเอียดบริการ

บริการบัญชีเงินเดือนกับ SCB Payroll แล้วเรื่องดีจะตามมา เริ่มต้นง่ายๆ แค่เลือกรับเงินเดือนผ่านบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป หรือ บัญชีเงินฝากจากใจ มอบความคุ้มครองประกันชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท

ธุรกรรมทางการเงินในมือคุณง่ายกว่าเดิม

ธุรกรรมทางการเงินในมือคุณง่ายกว่าเดิม

สมัคร SCB EASY App พร้อม SCB PromptPay รับโอนเงินฟรี เพื่อให้ทุกธุรกรรมทางการเงินในมือคุณง่ายกว่าเดิม
ทุกรายรับรายจ่าย ไลน์บอกฟรี

ทุกรายรับรายจ่าย ไลน์บอกฟรี

สมัคร SCB Connect ทุกรายรับรายจ่าย ไลน์บอกฟรี

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับสิทธิประโยชน์จากบัญชีเงินเดือน SCB Payroll Privileges

 • ลูกค้าที่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์นี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่ธนาคารกำหนด และรับเงินเดือนผ่านธนาคารโดยพนักงานจะต้องได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีเงินเดือนประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป หรือ เงินฝากจากใจ
 • สิทธิประโยชน์จะถูกระงับ เมื่อลูกค้าไม่มีการรับโอนเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารมากกว่า 3 เดือนติดต่อกัน
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่พบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • สำหรับข้อมูลเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซด์ของทางธนาคาร ที่ www.scb.co.th/th/payroll.html หรือติดต่อ Call Center ที่ 0 2777 7777

 

เงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

 • การทำธุรกรรมข้ามเขต/ต่างธนาคารจะมีค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร
 • ปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี จะมีค่าธรรมเนียม 50 บาท/บัญชี

 

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากจากใจ

 • ผู้ฝากต้องมีอายุ 15-69 ปี สัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฎหมาย มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงการพำนักพักพิงในประเทศไทยเกิน 1 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงิน 20 เท่าของเงินฝากคงเหลือในบัญชี (สุงสุดไม่เกิน 500,000 บาท) ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน หรือเท่ากับการคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อบุคคล โดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จะพิจารณาชดใช้สินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2)
 • ธนาคารจะคิดและจ่ายดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากจากใจตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารและตามประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการและไม่เป็นโรคร้ายแรง
 • ความคุ้มครองจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากจากใจ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดความคุ้มครอง เมื่อปิดบัญชีเงินฝากจากใจ หรือมีอายุครบ 70 ปี
 • ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการทำร้ายร่างกาย ก่อการร้าย สงคราม การแผ่รังสี การแพร่กับมันตภาพรังสีหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์
 • ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าได้รับไปแล้วได้ หากตรวจพบว่าลูกค้าไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือระเบียบของธนาคาร
 • รับประกันโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต   
 • ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

 

เอกสารการสมัคร

เพียงนำบัตรประชาชนและสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่านที่รับเงินเดือน มาแสดงและแจ้งความจำนงได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เอกสารยืนยันตัวตน

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือเดินทาง พร้อมใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว

เพิ่มเติม

บัญชีธนาคาร

สมุดบัญชีเงินฝาก

ช่องทางสมัครบริการ

 • แจ้ง HR ของท่านเพื่อขอรับเงินเดือนผ่าน SCB
 • ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร 0 2777 7777
 • แจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของท่าน
 • ติดต่อสาขาที่มีบัญชีอยู่

วิธีการขอรับสิทธิพิเศษ

 • เพียงนำบัตรประชาชนและสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่านที่รับเงินเดือน มาแสดงและแจ้งความจำนงได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นพนักงานของบริษัทเท่านั้น
 • เอกสารการสมัคร:
  • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  • หนังสือเดินทาง พร้อมใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี) / ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว
  • สมุดบัญชีเงินฝาก

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ