ประกันซื้อง่าย อุ่นใจดี

ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น ก็ยังมั่นใจว่าไม่เป็นไร

 

ดูแลคุณและครอบครัวด้วยประกันสุขภาพ

ดูแลคุณและครอบครัวด้วย ประกันสุขภาพ เพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ รับเงินคืน 30% ของค่าเบี้ยฯ ปีแรก และเลือกผ่อน 0% นาน 3 เดือนผ่านบัตรเครดิต SCB รับประกันโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด  

คุ้มครองทุกจังหวะการใช้ชีวิตด้วยประกันภัยอุบัติเหตุ

คุ้มครองทุกจังหวะการใช้ชีวิตด้วย ประกันภัยอุบัติเหตุ มาย เลิฟ จ่ายเบี้ยฯพิเศษเพียง 21 บาทต่อเดือน รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ผ่าน SCB EASY App รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

 

ลดหย่อนภาษีได้ ไม่ต้องตรวจ

ประกันชีวิต มาย เซฟวิ่ง 12/4 ผ่าน SCB EASY App ลดหย่อนภาษีได้ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับคูปองส่วนลดเทสโก้โลตัสใช้แทนเงินสด 350 บาท เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับประกันโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด  

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ

 • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 11-60 ปี
 • เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี พร้อมสมัครหักค่าเบี้ยอัตโนมัติ
 • เงินจะคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย ภายใน 60 วัน หลังจากอนุมัติรับประกันภัยและออกกรมธรรม์แล้ว และพ้นระยะเวลาการแจ้งสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสำหรับพนักงานที่ใช้บัญชีเงินเดือนของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • แบบประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ 80/80 (BT20) เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 และเบี้ยประกันสุขภาพสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย
 • เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิตมิใช่การฝากเงิน
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย
 • เงื่อนไขการซื้อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญา
 • รับประกันโดย บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต  
 • ตัวอย่าง ความคุ้มครองจากเบี้ยประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ สำหรับ แผน Silver

  ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
  • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อปี 1,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
  - ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล/วัน 2,000 บาท
  - ค่าแพทย์ตรวจรักษา/วัน (ไม่เกิน 150 วัน) 2,000 บาท
  - ผลประโยชน์เงินคืน กรณีไม่เคลมผลประโยชน์จากบริษัท (ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปีกรมธรรม์) 4,000 บาทต่อครั้ง
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
  - ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ภายใน 24 ชม) / ปีกรมธรรม์ 10,000 บาท
  • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทุกกรณี 200,000 บาท


 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ที่โทร. 0 2655 3000 (จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-19.00 น.) หรือ www.scblife.co.th
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

 

เงื่อนไขแผนประกันภัยอุบัติเหตุ PA มาย เลิฟ

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสำหรับพนักงานที่ใช้บัญชีเงินเดือนของธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถดูค่าเบี้ยประกัน และซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ ได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • ตัวอย่าง การจ่ายเบี้ยประกันภัยมาย เลิฟ แผน 1 (จากทั้งหมด 30 แผนหลัก)

  ตารางผลประโยชน์ แผน 1
  ความคุ้มครอง (บาท)
  • ผลประโยชน์จ่ายครั้งเดียว
  ในกรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย คนที่เรารักจะได้รับผลประโยชน์จ่ายครั้งเดียว
  หมายเหตุ กรณีขับขี่จักรยานยนต์จะได้รับ 50% ของผลประโยชน์
  100,000
  • ผลประโยชน์รายเดือน (สูงสุด 12 เดือน)
  ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์ คนที่เรารักจะได้รับผลประโยชน์รายเดือน สูงสุด 12 เดือน
  5,000
  เบี้ยประกันภัย 245 บาทต่อปี หรือ 21 บาทต่อเดือน


 • รับประกันโดย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย  
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย โทร. 0 2611 4422 (จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-19.00 น.) สำหรับข้อมูลทั่วไป หรือ โทร. 0 2612 8943 สำหรับการแจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.chubb.com/th-th/
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 0 2777 7777
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

 

เงื่อนไขประกันชีวิต มาย เซฟวิ่ง 12/4 และสิทธิพิเศษรับคูปองเทสโก้โลตัส (E-voucher) ใช้แทนเงินสดมูลค่า 350 บาท

 • รายการส่งเสริมการขาย สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มาย เซฟวิ่ง 12/4 ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ที่จำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป โดยลงนามในใบคำขอเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 และกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยพ้นระยะเวลาการแจ้งสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period)
 • ของกำนัลจะถูกจัดส่งไปยังโทรศัพท์มือถือตามหมายเลขที่แจ้งไว้ในใบคำขอประกันภัย ภายใน 60วัน หลังจากใบคำขอเอาประกันชีวิตได้รับอนุมัติและออกเป็นกรมธรรม์ และโดยพ้นระยะเวลาการแจ้งสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period)
 • สงวนสิทธิ์มอบของกำนัลสูงสุด 1 รายการ/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่มิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่พบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทประกันภัย
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 • ประกันชีวิตมิใช่เงินฝาก เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครอบครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา การยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นคืน หรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. โทร. 02-655-3000 (จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-19.00 น.) หรือ www.scblife.co.th
 • คูปองสามารถใช้ได้ที่ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา
 • คูปองสามารถใช้แทนเงินสดมูลค่า 350 บาท
 • คูปองสามารถใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องสแกนคู่กับบัตรคลับการ์ด
 • คูปองสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง / 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 • คูปองนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • คูปองนี้ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภท สุรา บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ เวชภัณฑ์ นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ2) เครื่องดื่มชูกำลัง ผงชูรส กาแฟเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่ บริการชำระบิลและค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร และสินค้า/ร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่า

 

ช่องทางการติดต่อ

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา
 

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม