อุ่นใจดี

ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น ก็ยังมั่นใจว่าไม่เป็นไร

 

ดูแลคุณและครอบครัวด้วยประกันสุขภาพ

ดูแลคุณและครอบครัวด้วย ประกันสุขภาพ เพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ รับเงินคืน 30% ของค่าเบี้ยฯ ปีแรก และเลือกผ่อน 0% นาน 3 เดือนผ่านบัตรเครดิต SCB รับประกันโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด  

คุ้มครองทุกจังหวะการใช้ชีวิตด้วยประกันภัยอุบัติเหตุ

คุ้มครองทุกจังหวะการใช้ชีวิตด้วย ประกันภัยอุบัติเหตุ มาย เลิฟ จ่ายเบี้ยฯพิเศษเพียง 21 บาทต่อเดือน รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ผ่าน SCB EASY App รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

 

มั่นใจทุกการขับขี่ด้วยประกันรถยนต์

มั่นใจทุกการขับขี่ด้วย ประกันรถยนต์ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจทุกเส้นทาง รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ

 • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 11-60 ปี
 • เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี พร้อมสมัครหักค่าเบี้ยอัตโนมัติ
 • เงินจะคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย ภายใน 60 วัน หลังจากอนุมัติรับประกันภัยและออกกรมธรรม์แล้ว และพ้นระยะเวลาการแจ้งสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสำหรับพนักงานที่ใช้บัญชีเงินเดือนของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • แบบประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ 80/80 (BT20) เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 และเบี้ยประกันสุขภาพสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย
 • เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิตมิใช่การฝากเงิน
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย
 • เงื่อนไขการซื้อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญา
 • รับประกันโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
 • ตัวอย่าง ความคุ้มครองจากเบี้ยประกันเพราะห่วงใย สำหรับ แผน Silver

  ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
  • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อปี 1,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
  - ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล/วัน 2,000 บาท
  - ค่าแพทย์ตรวจรักษา/วัน (ไม่เกิน 150 วัน) 2,000 บาท
  - ผลประโยชน์เงินคืน กรณีไม่เคลมผลประโยชน์จากบริษัท (ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปีกรมธรรม์) 4,000 บาทต่อครั้ง
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
  - ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ภายใน 24 ชม) / ปีกรมธรรม์ 10,000 บาท
  • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทุกกรณี 200,000 บาท


 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่โทร. 0 2655 3000 (จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-19.00 น.) หรือ www.scblife.co.th
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

 

เงื่อนไขแผนประกันภัยอุบัติเหตุ PA มาย เลิฟ

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสำหรับพนักงานที่ใช้บัญชีเงินเดือนของธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถดูค่าเบี้ยประกัน และซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ ได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • ตัวอย่าง การจ่ายเบี้ยประกันภัยมาย เลิฟ แผน 1 (จากทั้งหมด 30 แผนหลัก)

  ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
  แผน 1
  • ผลประโยชน์จ่ายครั้งเดียว
  ในกรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย คนที่เรารักจะได้รับผลประโยชน์จ่ายครั้งเดียว
  หมายเหตุ กรณีขับขี่จักรยานยนต์จะได้รับ 50% ของผลประโยชน์
  100,000
  • ผลประโยชน์รายเดือน (สูงสุด 12 เดือน)
  ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์ คนที่เรารักจะได้รับผลประโยชน์รายเดือน สูงสุด 12 เดือน
  5,000
  เบี้ยประกันภัย 245 บาทต่อปี หรือ 21 บาทต่อเดือน


 • รับประกันโดย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย  
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย โทร. 0 2611 4422 (จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-19.00 น.) สำหรับข้อมูลทั่วไป หรือ โทร. 0 2612 8943 สำหรับการแจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.chubb.com/th-th/
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 0 2777 7777
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

 

เงื่อนไขประกันรถยนต์

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสำหรับพนักงานที่ใช้บัญชีเงินเดือนของธนาคารเท่านั้น
 • ลูกค้ารายใหม่ ขอสงวนสิทธิตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน
 • ไม่คุ้มครองวัสดุและสีชนิดพิเศษ เช่นการเคลือบแก้ว เคฟล่า และสติกเกอร์ทุกชนิด
 • ไม่คุ้มครองการใช้รถในการ Demo หรือ Test drive ทุกกรณี
 • ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถยนต์ที่นำไป ให้เช่า รวมทั้งรถที่นำไปใช้กับธุรกิจโลจิสติกส์ รถแข่ง รถดัดแปลง รถโหลดเตี้ย ยกสูง รถแต่ง รถสาธารณะ รถติดไซเรนทุกชนิด และรถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว
 • รถยนต์ที่สามารถรับประกันภัยได้ แต่ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ที่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติม ได้แก่ รถติดตั้งคอกเหล็ก (ความสูงของคอกเหล็กเกินหัวเก๋ง) รถต่อเติมตู้ ตู้ทึบ รถติดสติ๊กเกอร์ หากต้องการความคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งต้องเพิ่มทุนประกันภัย ถ้าเกินทุนประกันภัยตามตารางไม่สามารถขายเบี้ยประกันภัยตามแผนประกันภัยนี้ได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • รับประกันโดย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย  
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ กรุณาติดต่อ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย โทร. 0 2640 4500 หรือ 0 2611 4455 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.chubb.com/th-th/
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

 

ช่องทางการติดต่อ

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา
 

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม