รายละเอียดบริการ

รายละเอียดบริการ

บริการบัญชีเงินเดือนกับ SCB Payroll แล้วเรื่องดีจะตามมา เริ่มต้นง่ายๆ แค่เลือกรับเงินเดือนผ่านบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป หรือ บัญชีเงินฝากจากใจ มอบความคุ้มครองประกันชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท

ฟรี ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต*

ฟรี ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต*

ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต รวมมูลค่า 300 บาท
ธุรกรรมทางการเงินในมือคุณง่ายกว่าเดิม

ธุรกรรมทางการเงินในมือคุณง่ายกว่าเดิม

สมัคร SCB EASY App พร้อม SCB PromptPay รับโอนเงินฟรี เพื่อให้ทุกธุรกรรมทางการเงินในมือคุณง่ายกว่าเดิม
ทุกรายรับรายจ่าย ไลน์บอกฟรี

ทุกรายรับรายจ่าย ไลน์บอกฟรี

สมัคร SCB Connect ทุกรายรับรายจ่าย ไลน์บอกฟรี

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับสิทธิประโยชน์จากบัญชีเงินเดือน SCB Payroll Privileges

 • ลูกค้าที่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์นี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่ธนาคารกำหนด และรับเงินเดือนผ่านธนาคารโดยพนักงานจะต้องได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีเงินเดือนประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป หรือ เงินฝากจากใจ
 • สิทธิประโยชน์จะถูกระงับ เมื่อลูกค้าไม่มีการรับโอนเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารมากกว่า 3 เดือนติดต่อกัน
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่พบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • สำหรับข้อมูลเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคาร ที่ www.scb.co.th/th/payroll.html หรือติดต่อ Call Center ที่ 0 2777 7777

 

เงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

 • การทำธุรกรรมข้ามเขต/ต่างธนาคารจะมีค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร
 • ปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี จะมีค่าธรรมเนียม 50 บาท/บัญชี

 

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากจากใจ

 • ผู้ฝากต้องมีอายุ 15-69 ปี สัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฎหมาย มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงการพำนักพักพิงในประเทศไทยเกิน 1 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงิน 20 เท่าของเงินฝากคงเหลือในบัญชี (สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท) ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน หรือเท่ากับการคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อบุคคล โดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จะพิจารณาชดใช้สินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2)
 • ธนาคารจะคิดและจ่ายดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากจากใจตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารและตามประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการและไม่เป็นโรคร้ายแรง
 • ความคุ้มครองจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากจากใจ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดความคุ้มครอง เมื่อปิดบัญชีเงินฝากจากใจ หรือมีอายุครบ 70 ปี
 • ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการทำร้ายร่างกาย ก่อการร้าย สงคราม การแผ่รังสี การแพร่กับมันตภาพรังสีหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์
 • ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าได้รับไปแล้วได้ หากตรวจพบว่าลูกค้าไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือระเบียบของธนาคาร
 • รับประกันโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต   
 • ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

 

เงื่อนไขฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต

 • เมื่อลูกค้าสมัครบัตรเดบิต LET’S SCB ฟรีค่าธรรมเนียมรวม 300 บาท (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก 200 บาท)
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่เป็นพนักงานของบริษัทที่ธนาคารกำหนดและรับเงินเดือนผ่านธนาคารและ สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

 

เอกสารการสมัคร

เอกสารการสมัคร

เพียงนำบัตรประชาชนและสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่านที่รับเงินเดือน มาแสดงและแจ้งความจำนงได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เอกสารยืนยันตัวตน

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือเดินทาง พร้อมใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว

เพิ่มเติม

บัญชีธนาคาร

สมุดบัญชีเงินฝาก

ช่องทางสมัครบริการ

 • ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร 0 2777 7777
 • แจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของท่าน
 • ติดต่อสาขาที่มีบัญชีอยู่

วิธีการขอรับสิทธิพิเศษ

 • เพียงนำบัตรประชาชนและสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่านที่รับเงินเดือน มาแสดงและแจ้งความจำนงได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นพนักงานของบริษัทเท่านั้น
 • เอกสารการสมัคร:
  • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  • หนังสือเดินทาง พร้อมใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี) / ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว
  • สมุดบัญชีเงินฝาก
ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ