วัตถุประสงค์หลักของบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 

ลำดับที่

ชื่อบริษัท

วัตถุประสงค์หลักของบริษัท

1

บริษัท มหิศร จำกัด

ให้เช่าอาคารสำนักงาน

2

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จำกัด

บริการด้านจัดอบรมและสัมมนา ให้เช่าสถานที่

3

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

เว็บไซต์: www.scbam.com

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน

4

บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เว็บไซต์: www.scbs.com

ธุรกิจหลักทรัพย์

5

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จำกัด

รับซื้อ รับโอน และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

6

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด

รับติดตาม ทวงถาม เรียกเก็บหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน โอน รับโอน หนี้สิน และสินทรัพย์ใดๆ รวมถึงการสืบหาทรัพย์สิน

7

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด

เว็บไซต์: www.dv.co.th

ธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจทางการเงิน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ตลอดจนลงทุนในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน

8

บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด

เว็บไซต์: scb.scbprotect.co.th

ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดังกล่าว

9

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด

เว็บไซต์: www.scbabacus.com

  • ธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Data Analytics)
  • ธุรกิจการให้สินเชื่อภายใต้การกำกับ

10

บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด

เว็บไซต์: www.scbjuliusbaer.com

ธุรกิจหลักทรัพย์

11

บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด

เว็บไซต์: scb10x.com

ธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจทางการเงิน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ตลอดจนลงทุนในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน

12

บริษัท มันนิกซ์ จำกัด

เว็บไซต์: www.monix.co.th

กิจการให้กู้ยืมเงิน ให้สินเชื่อรายย่อย ให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

13

บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด

กิจการเทคโนโลยีทางการเงิน โดยการให้บริการแอพพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการ (e-marketplace platform)

14

บริษัทโทเคน เอกซ์ จำกัด

ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)

15

บริษัท เทร็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด 

ให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการให้บริการด้านสินเชื่อ ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

16

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด 

ให้บริการด้านเทคโนโลยีครบวงจร พัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมใหม่

17

บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด 

ประกอบธุรกิจให้ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง และให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (Big Bike) และยานพาหนะทางน้ำ (Yacht และ River Boat)

18

บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด 

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Lending)

 

 

บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ *

 

ลำดับที่

ชื่อบริษัท

วัตถุประสงค์หลักของบริษัท

1

Cambodian Commercial Bank Ltd.

เว็บไซต์: www.scb.co.th/ccb/corporate-banking.html

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

2

SCB-Julius Baer (Singapore) Pte. Ltd.

ธุรกิจหลักทรัพย์

3

Siam Commercial Bank Myanmar Ltd.

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

 

หมายเหตุ: ธนาคารจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ตามความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ระบุไว้ข้างต้น

 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม  2564