วัตถุประสงค์หลักของบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 

ลำดับที่

ชื่อบริษัท

วัตถุประสงค์หลักของบริษัท

1

บริษัท มหิศร จำกัด

ให้เช่าอาคารสำนักงาน

2

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จำกัด

บริการด้านจัดอบรมและสัมมนา ให้เช่าสถานที่

3

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

เว็บไซต์: www.scbam.com

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน

4

บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เว็บไซต์: www.scbs.com

ธุรกิจหลักทรัพย์

5

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จำกัด

รับซื้อ รับโอน และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

6

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด

รับติดตาม ทวงถาม เรียกเก็บหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน โอน รับโอน หนี้สิน และสินทรัพย์ใดๆ รวมถึงการสืบหาทรัพย์สิน

7

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด

เว็บไซต์: www.dv.co.th

ธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจทางการเงิน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ตลอดจนลงทุนในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน

8

บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด

เว็บไซต์: scb.scbprotect.co.th

ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดังกล่าว

9

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด

เว็บไซต์: www.scbabacus.com

  • ธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Data Analytics)
  • ธุรกิจการให้สินเชื่อภายใต้การกำกับ

10

บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด

เว็บไซต์: www.scbjuliusbaer.com

ธุรกิจหลักทรัพย์

11

บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด

เว็บไซต์: scb10x.com

ธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจทางการเงิน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ตลอดจนลงทุนในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน

12

บริษัท มันนิกซ์ จำกัด

เว็บไซต์: www.monix.co.th

กิจการให้กู้ยืมเงิน ให้สินเชื่อรายย่อย ให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

13

บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด

กิจการเทคโนโลยีทางการเงิน โดยการให้บริการแอพพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการ (e-marketplace platform)

14

บริษัทโทเคน เอกซ์ จำกัด

ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)

15

บริษัท เทร็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด 

ให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการให้บริการด้านสินเชื่อ ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

16

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด 

ให้บริการด้านเทคโนโลยีครบวงจร พัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมใหม่

 

 

บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ *

 

ลำดับที่

ชื่อบริษัท

วัตถุประสงค์หลักของบริษัท

1

Cambodian Commercial Bank Ltd.

เว็บไซต์: www.scb.co.th/ccb/corporate-banking.html

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

2

SCB-Julius Baer (Singapore) Pte. Ltd.

ธุรกิจหลักทรัพย์

3

Siam Commercial Bank Myanmar Ltd.

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

 

หมายเหตุ: ธนาคารจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ตามความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ระบุไว้ข้างต้น

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2564