จากวันวานถึงวันนี้

เกี่ยวกับ Siam Commercial Bank of Thailand

ธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank of Thailand) เป็นธนาคารไทยแห่งแรก ก่อตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2449 ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน มีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางการเงินในประเทศไทยผ่านวัฎจักรเศรษฐกิจมากมาย ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ณ วันนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรชั้นนำของประเทศ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย นอกเหนือจากบริการเงินรับฝากและ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ในส่วนของลูกค้าบุคคล ธนาคารให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการโอนเงินทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนและ การประกัน สำหรับลูกค้าธุรกิจ ธนาคารให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อการค้าต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ บริหารเงิน ผลิตภัณฑ์ทางตลาดตราสารหนี้ และตลาดทุน บริการที่ปรึกษาทางการเงิน วาณิชธนกิจ รวมถึง บริการทางการเงินอื่น ๆ พร้อมด้วยเครือข่ายการให้บริการที่กว้างขวางและครอบคลุม สอดรับกับการเติบโตของโลกที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้ธนาคารมีบริษัทในเครือที่สำคัญ ซึ่งให้บริการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์

ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank)” ธนาคารได้มียุทธศาสตร์หลักภายใต้โครงการ Transformation ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปรับรากฐานต่างๆ ที่สำคัญ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของธุรกิจการเงินที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยน ไป และการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล ธนาคารเชื่อมั่นว่า ด้วยก้าวที่กล้าแห่งยุทธศาสตร์ตีลังกา จะสามารถพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจและศักยภาพในทุกด้านของธนาคาร ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล กระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความแตกต่าง พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ


ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่

 1. นาย กิรดิศ อารมย์ดี
 2. นาย วรวัจน์ สุวคนธ์
 3. นางสาว ศรมน อิงคตานุวัฒน์
 4. นางสาว อารยา ภู่พานิช
 5. นางสาว ปิติพร พนาภัทร์
 6. นางสาว วรรณรัตน์ พันธุ์จันทร์
 7. นาย ภานุ โชติประสิทธิ์
 8. นาย สมประวิณ มันประเสริฐ
 9. นาย เสกสรรค์ พรไพรินทร์
 10. นางสาว พรภัทร องนิธิวัฒน์
 11. นาย ไพศาล เกียรติธนานันท์
 12. นาย เอกพล อภินันทร์
 13. นาย ธนวัฒน์ กิตติสุวรรณ
 14. นาย รังสรรค์ องค์สรณะคม
 15. นาย ศรชัย สุเนต์ตา
 16. นาย พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา

ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

 1. นางสาว กนกวรรณ ใจศรี
 2. นาย คณินทร์ แรงกล้า
 3. นางสาว จันทร์เพ็ญ วิชชิจันทกรณ์
 4. นาง ณัฏฐกานต์ ครรภาฉาย
 5. นาย ธีระเดช ศรีธระชิยานนท์
 6. นางสาว ปาริชาติ แจ้งไพร
 7. นางสาว ปิยะอาภา เจริญเวช
 8. นาย รังสิ วงษ์กิจบัญชา
 9. นางสาว วิภาศิริ ฉันทานุมัติ
 10. นางสาว ศลิษา หาญพานิช
 11. นาย ศักดา ดำนาคแก้ว
 12. นาง สะการะ อัศวรักษ์
 13. นาย อรรถพงศ์ พรธิติ
 14. นางสาวพรรณี ประชาญตรีกาล
 15. นายสิริ รัตนเวทวงศ์
 16. นางสาวสุนทรี รจิตพฤกษา
 17. นางอภิรดี สินสุขเพิ่มพูน
 18. นายชลิตติ เนื่องจำนงค์
 19. นาย แพททริก ปูเลีย
 20. นางสาว รัฐยา ทองรัตน์
 21. นาย สมนึก ศิริวรรณ
 22. นาย สักวัฏ อิทธิสวัสดิ์
 23. นาย ปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ
 24. นางสาว จินดา ชอบพัฒนา
 25. นาย เทพกร ศิริธนะวุฒิชัย
 26. นางสาว นิภาภรณ์ กุลเลิศประเสริฐ
 27. นาย จิราวัฒน์ จำรัสโรมรัน
 28. นางสาว อัญชลี สุริยันต์
 29. นาย อานนท์ ตัณมุขยกุล
 30. นาย ฐิติพงศ์ ศรีสมบูรณานนท์
 31. นาย ยศวีร์ สุทธิกุลพานิช
 32. นางสาว อรุณรัตน์ แสงอลังการ
 33. นางสาว รวิกันยา โกศัยเสวี
 34. นาย คณบดี พลยะศรีสวัสดิ์
 35. นาย ศรัณยู อัศวาณิชย์
 36. นาง ทัดพร หิรัณยัษฐิติ
 37. นาย อัครพล สง่าสูงส่ง
 38. นาย จีรพล มัทวพันธุ์
 39. นาย ธีรวิทย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
 40. นางสาว สมฤทัย รัตนมณี
 41. นางสาว อินทิรา จิตรานุเคราะห์
 42. นางสาว กองแก้ว บุญประสิทธิ์
 43. นางสาว ภาวดี พงศ์พนางาม
 44. นางสาว ณัฐิยา อมรสุรกานต์
 45. นาย ปิยะ สุขวิบูลย์
 46. นาย กิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย
 47. นาง ชมพร สุวรรณกุล
 48. นางสาว ศศิมา ทองสมัคร
 49. นาย เอกสิทธิ์ พฤฒิพลากร

* ข้อมูล ณ 15 กรกฎาคม  2567กลยุทธ์ และการดำเนินงานของธนาคาร


ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุ เป้าหมายการเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” หรือ “The Most Admired Bank”  ธนาคารได้เริ่มการเปลี่ยนผ่านองค์กรและการดำเนินงานภายใต้ภารกิจ SCB Transformation โดยประยุกต์รากฐานที่แข็งแกร่งขององค์กรกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ตีลังกา


1. ปรับรูปแบบองค์กรให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล
2. เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะลูกค้าบนระบบดิจิทัล
3. ส่งเสริมธุรกิจสินเชื่อ
4. สร้างขีดความสามารถและวัฒนธรรมการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกภาคส่วนขององค์กร
5. สร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ และมูลค่าเพิ่มให้กับทุกภาคส่วน

รางวัลแห่งความสำเร็จ


ขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นของธนาคารไทยแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2449 สร้างรากฐานอันแข็งแกร่งบนความสัมพันธ์ที่ยาวนานมั่นคงกับลูกค้าของเรา พร้อมวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จระดับโลก

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ก้าวสู่จุดสูงสุดอีกครั้ง กับรางวัลธนาคารที่ดีที่สุดในประเทศไทย “Best Bank in Thailand” จากสถาบันวิเคราะห์การเงินและสื่อเศรษฐกิจชั้นนำ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก รวมไปถึงรางวัลยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการในสาขา วาณิชธนกิจ, ธนบดีธนกิจ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สินทรัพย์และกองทุน, ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้า, การตลาดและบริหารสื่อ, บรรษัทภิบาล และอื่นๆ กว่า 100 รางวัล ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่พัฒนาอยู่เสมอ และความเชี่ยวชาญในทุกๆ ด้านอย่างแท้จริง เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จระดับโลกของประเทศไทยและเติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจไทย เรามุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น สู่จุดหมายของความสำเร็จที่ไกลกว่าเดิม

 

106 รางวัลแห่งความสำเร็จ ปี 2561

รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปี
รางวัลด้านการเงินและการบริหารงาน
รางวัลด้านธุรกิจ
รางวัลด้านดิจิตอลแบงค์กิ้ง การตลาด และสื่อสังคมออนไลน์
รางวัลด้านอื่นๆ
 

รางวัลแห่งความสำเร็จย้อนหลัง

รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปีจาก 10 สถาบัน
 • Global Finance (U.S.)(ปีที่ 12 ติดต่อกัน)
 • Euromoney Awards (U.K.)(ครั้งที่ 10)
 • The Banker Awards 2017 (U.K.)
 • Finance Asia Country Awards (H.K.)(ครั้งที่ 7)
 • Alpha Southeast Asia (H.K.)
 • The Asset Triple A - Country Awards 2017 (H.K.)(ปีที่ 10 ติดต่อกัน)
 • AsiaMoney (H.K.)(ครั้งที่ 4)
 • AsiaMoney - New Silk Road Finance Awards 2017 (H.K.)
 • การเงินธนาคาร - Money & Banking Awards 2017 (ครั้งที่ 14)
 • Corporate Treasurer Awards 2017 (H.K.)
รางวัลด้านการเงินและการบริหารงาน
 • Asia's Best CEO จาก Corporate Governance Asia (H.K.)
 • Asia's Best CFO จาก Corporate Governance Asia (H.K.)(ปีที่ 6 ติดต่อกัน)
 • Best Investor Relations Company จาก Corporate Governance Asia (H.K.) (ปีที่ 8 ติดต่อกัน)
รางวัลด้านธุรกิจ - WBG

กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ จาก The Asset (H.K.)

 • Best Domestic Custodian (ปีที่ 11)
 • Best Cash Management Solution for Thai Airways (Thailand)
 • Best Cash Management Solution for True (Thailand)
 • Best Renminbi Bank
 • Best in Treasury and Working Capital
 • Best Risk Management Bank
 • Best Bond (Laos - Ministry of Finance)
 • Best Bond Adviser
 • Best Corporate and Institutional Bank - Domestic
 • Best Syndicated Loan (Vietnam - Petro Vietnam Gas)
 • Mining deal of the year (Thailand - Thai Kali Company)
 • Best FX Solutions for IRPC (Thailand)

จาก Finance Asia (H.K.)

 • Best Investment Bank (ปีที่ 4 ติดต่อกัน)
 • Best DCM House

จาก Asiamoney (H.K.)

 • Best Corporate and Investment Bank
 • Best Cash Management Customer Satisfaction Awards 2017– Best Bank in Thailand
 • Best Cash Management Customer Satisfaction Awards 2017– Best Thai Bank for Asian Clients

จาก Alpha SEA (H.K.)

 • Best IPO Deal for Retail Investors in Southeast Asia 2017
 • Best REIT Deal in Southeast Asia 2017
 • Best Foreign Currency Sovereign Bond Deal in Southeast Asia 2017

จาก Asia Risk Magazine (H.K.)

 • House of the Year (ปีที่ 5 ติดต่อกัน)

จาก Global Finance (U.S.)

 • Best Investment Bank (ครั้งที่ 4)

จาก Euromoney (U.K.)

 • No.1 Market Leader in Thailand for Cash Management products and services

จาก The European Magazine (U.K.)

 • Best Transaction Banking Services – Thailand 2017

จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน
รางวัลด้านธุรกิจ - กลุ่มลูกค้า SME
 • Best SME Bank จาก Alpha SEA (H.K.)(ปีที่ 6 ติดต่อกัน)
รางวัลด้านธุรกิจ - กลุ่มลูกค้าบุคคล
 • Best Private Bank จาก Finance Asia (H.K.)(ครั้งที่ 5)
 • Best Private Bank จาก The Asset (H.K.)
 • Global Private Banking Awards จาก The Banker (U.K.)
 • Best Domestic Private Bank (Thailand) จาก The Banker (U.K.)
 • Best Wealth Manager (Thailand) จาก The Asset (H.K.)
 • Best Private Bank จาก Global Finance (U.S.)
 • Best Private Bank for Super affluent clients จาก Euromoney (U.K.)
รางวัลด้านดิจิตอลแบงค์กิ้ง การตลาด และสื่อสังคมออนไลน์
 • Best Client On-boarding Initiative (Customer Experience in Financial Services 2017): Private Banker (S.G.)
 • Best Brand Engagement (Customer Experience in Financial Services 2017): Private Banker (S.G.)
 • Best Customer Experience - Cards (Customer Experience in Financial Services 2017): Private Banker (S.G.)
 • Best Product or Service Innovation (Customer Experience in Financial Services 2017): Private Banker (S.G.)
 • Best New Product, Service or Innovation Launch 2017: RBI Asia Trailblazer (S.G.)
 • Digital Bank of the Year, Thailand: The Asset Triple A Digital Awards 2017 (H.K.)
 • Best Retail Mobile Banking Experience, Thailand: The Asset Triple A Digital Awards 2017 (H.K.)
 • Most Innovative ATM Project, Thailand, (Cardless ATM): The Asset Triple A Digital Awards 2017 (H.K.)
 • Most Innovative Mobile Banking Application, Thailand, (SCB Easy): The Asset Triple A Digital Awards 2017 (H.K.)
 • Digital Banker of the Year (Mr. Tana “Tommy” Pothikamjorn): The Asset Triple A Digital Awards 2017 (H.K.)
 • The Social Media Initiative of the Year: The Asian Banker (S.G.)
 • Best Social Media Marketing Campaign 2017: RBI Asia Trailblazer (S.G.)
 • Excellence in Social Media and Customer Relations and Brand Engagement 2017: RBI Asia Trailblazer (S.G.)
 • The Best Brand Performance by platform "Twitter": Thailand Zocial Awards 2017
 • The Best Brand Performance by category "Banking": Thailand Zocial Awards 2017
รางวัลด้านอื่นๆ
 • Best Affinity Co-Branded Program: Private Banker (S.G.)
 • DRIVE AWARD 2017 – Final List (Drive Award Finance): MBA Chula Alumni
 • ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 • รางวัลรายงาานความยั่งยืน ประจำปี 2560 (Thailand Sustainability Investment Awards 2017) ประเภทดีเด่น โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทในเครือ

 • Best Prime Broker (Thailand) จาก The Asset (H.K.)(ปีที่ 3 ติดต่อกัน)
 • Best Brokerage (Thailand) จาก The Asset (H.K.)
 • Best Broker in Thailand จาก Finance Asia (H.K.)
 • SET Award of Honor บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความเป็นเลิศ (ปีที่ 3 ติดต่อกัน)
 • Best Asset & Fund Manager จาก Alpha SEA (ปีที่ 3 ติดต่อกัน)
Best Bank
 • Best Bank in Thailand by Global Finance (US) 11th consecutive year (2006-2016)
 • Best Domestic Bank (20th Anniversary) from Finance Asia (since 2001)
 • Best Domestic Bank in Thailand (9th) from The Asset
WBG

IB

 • Best Investment Bank in Thailand, 3rd consecutive year (2014-2016) from FinanceAsia
 • Best Equity House from Alpha SEA (H.K.), 3rd consecutive year (2014-2016)
 • Thailand’s Best Bank Overall for Real Estate services 2016 in Euromoney (UK), 2nd consecutive year (2015-2016)
 • Thailand’s Best Bank M & A Advisory for Real Estate services 2016 in Euromoney
 • Best equity House in Thailand from The Asset
 • Best ECM Bank in Southeast Asia

Capital Market

 • Syndicated Loan House of the Year Thailand 2015 - Asia Pacific Loan Market Association
 • Best Bond House 2016 from Thai BMA
 • Top Underwriter from Thai BMA, 7th consecutive year (2010-2016)
 • Deal of the Year (Berli Juker) from Thai BMA
 • Best Country Deal from Asiamoney (Mizuho Bank BT 3 Billion bond due 2018)
 • Best DCM House in Thailand 2016 from FinanceAsia
 • Best ECM House in Thailand 2016 from FinanceAsia
 • Best Domestic Bond House (20th Anniversary) from FinanceAsia (since 2001)
 • Best energy/ renewable energy Deal, Municipal Solid Waste from The Asset
 • Thailand Bond House of the Year by IFR (4th)
 • Best Bond House in Thailand from The Asset
 • Best local currency bond, Thailand, for Bangkok Expressway & Metro pcl 15 billion baht private placement, in which Siam Commercial Bank has acted as one of the lead arranger and sole bookrunner from The Asset
 • Best acquisition financing, Thailand, for Berli Jucker pcl €3.2 billion and 88 billion baht loan facilities, in which Siam Commercial Bank has acted as one of the mandated lead arranger (THB facility) from The Asset

Financial Market

 • Best Domestic Custodian from The Asset (H.K.), 10th consecutive year (2007-2016)
 • Best Foreign Exchange Provider 2016 (9th) by Global Finance (US)
 • Best Local Cash Management Bank for S-M-L Corporates (11th years) by Asiamoney
 • Best Local Currency Cash Management Banks as voted by Financial Institutions by Asiamoney
 • House of the Year, Thailand from Asiarisk HK (4th consecutive year)

Transactional Market

 • Best in Treasury and Working Capital-Risk Management in Thailand by The Asset Triple A Trasury, Trade and Risk Management
 • Best Trade Finance Bank in Thailand by The Asset Triple A Trasury, Trade and Risk Management
 • Best Risk Management Solution in Thailand (PTT) by The Asset Triple A Trasury, Trade and Risk Management
 • The Innovators 2016 in Corporate Finance for the Automated Cash Management Solution PTT Cash Easy product by Global Finance
 • Euromoney Cash Management 2016
 • Best Corporate and Institutional Ban- Domestic in Thailand from The Asset
BBG
 • ธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอี ที่น่าเชื่อถือที่สุด ประจำปี 2559 จากนิตยสารแบรนด์เอจ Certificate Thailand's Most Admired Brand 2016
 • Best SME Bank from Alpha SEA (H.K.), 5th consecutive year (2012-2016)
 • SME Bank of the Year- Thailand from ABF Retail Banking Awards (S.G.), 5th consecutive year (2012-2016)
RBG
 • 1st Retail Banker of the Year 2016 by Retail Banker International Asia Trailblazer Awards
 • 2nd Highly commended Best New Product, Service or Innovation Launch (Tap2Pay) 2016 by Retail Banker International Asia Trailblazer Awards
 • Best Private Wealth Management from The Asset, 5th consecutive year (2012-2016)
 • Best Private Bank Award in Thailand 2017 from Global Finance
 • Best Private Bank Award in Thailand from Asian Private Banker
 • No.1 in Thailand for Net-worth-specific services, super affluent clients (US$ million to US$ 5 million) from Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey 2017
 • No. 1 in Thailand for Investment Banking Capabilities from Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey 2017
Subsidiaries
 • Asset Management Company of the Year, Thailand (3 years) from The Asset
 • Best Prime Broker, Thailand (2nd consecutive year) from The Asset
 • Best Equity House in Thailand from Asiamoney (SCBS)
 • Best Asset & Fund Manager from Alpha SEA (H.K.), 2nd consecutive year (2015-2016)
Financial Performance & Management Excellence
 • Asia's Best CFO (5th consecutive year) from Corporate Governance Asia
 • Best Investor Relations Company (7th consecutive year) from Corporate Governance Asia
Others: IT/ HR/ CG/ CSR/ IR/ Branding
 • Best CSR (2nd consecutive year) from Corporate Governance Asia
 • Bronze Medal Winner for Best Customer Service by a large in house center in APAC 2016 from Contact Center World, Canada
 • Runner Up for Large in house contact center in APAC 2016 from Contact Center World, Canada
 • Best in Social Media from Global Finance, 2 years (2012, 2016)
 • รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) ประเภทดีเด่น จากโครงการ ประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Ranking
 • Forbes Global 2000 by Forbes Asia
 • 300 Best Public Companies of the Year 2016 by วารสารการเงินการธนาคาร
 • Thailand's Top Corporate Brand 2016 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2011-2016)
 • The Most Powerful Brand 2016 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นปีที่ 3
 • Thailand Company of the Year 2016- Top15 from Charlton East Coles Corporate Performance Awards 2016, Singapore
Social Network / Digital Marketing
 • รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มี Engagement มากที่สุดใน Social Media แห่งประเทศ โดย Thailand Zocial Award 2016 ปีที่ 3
 • Digital Marketing from IBM Marketing Innovation Awards 2016, Singapore
 • Best in Social Media from Global Finance 2016 World's Best Consumer Digital Banks in Asia-Pacific
 • Best in Social Media from Global Finance 2016 World's Best Consumer Digital Banks (World)
Best Bank
 • ธนาคารแห่งปี โดยนิตยสารการเงินการธนาคาร
 • Best Bank in Thailand from Global Finance (U.S.A.), 10th consecutive year
 • Best Bank from Asiamoney (H.K.), 8 years
 • Best Domestic Bank in Thailand (8th) from The Asset
 • Business Bank Of The Year in Thailand from The European
WBG

IB

 • Best Investment Bank from FinanceAsia (H.K.), 2nd consecutive year (2014-2015)
 • Best Equity House in Thailand from The Asset (H.K.), 2nd consecutive year (2014-2015)
 • IPO deal of the year – Highly commended, Thailand, for EGAT Infrastructure Fund 20.855 billion baht IPO, in which Siam Commercial Bank has acted as the sole financial adviser and underwriter

Capital Market

 • Top Underwriter from Thai BMA, 6th consecutive year (2010-2015)
 • Best Domestic Custodian from The Asset (H.K.), 9th consecutive year (2007-2015)
 • Best Debt House from Asiamoney (H.K.), 2nd consecutive year (2014-2015)
 • Best domestic bond house, Thailand from The Asset (H.K.), 4 years (2009-2015)
 • Project finance deal of the year - Laos, for Nam Ngiep 1 Power Company 10.292 billion baht and US$321 million syndicated loan facility, in which SCB was the mandated lead arrangers (Thai baht tranche) from The Asset
 • Project finance deal of the year- Thailand, for Gulf VTP Company 59.40 billion baht project financing, in which SCB was the lender from the Asset
 • Best hybrid securities, Thailand, Indorama Ventures 15 billion baht subordinated hybrid debentures, in which Siam Commercial Bank has acted as one of the joint lead arrangers
 • Best Bond Deal Of the Year In Southeast Asia (CP All) from Alpha SEA
 • Best IPO Deal Of the Year In Southeast Asia : Sole Lead Underwriter and Financial Advisor from Alpha SEA

Financial Market

 • Best Foreign Exchange Bank from FinanceAsia (H.K.), 7 years
 • Best Foreign Exchange Bank voted by Financial Institution from Asiamoney, 3rd consecutive year
 • House of the Year, Thailand from Asiarisk HK (3rd consecutive year)
 • Best Foreign Exchange Provider 2015 (8th) by Global Finance (US)

Transactional Market

 • Best SME Trade Finance Solution - Saksiam Group, in Thailand from The Asset Triple A Treasury, Trade and Risk Management
 • Best Renminbi Bank, Thailand from The Asset
 • Best Trade Finance Solution in Thailand from The Asset
 • Best Local Cash Management Bank for S-M-L Corporates (10th years) by Asiamoney
 • Best Overall Domestic Cash Management Services for S-M-L Corporates (4th year) by Asiamoney
 • Best Overall Cross-Border Cash Management Services for S-M-L Corporates (4th year) by Asiamoney
BBG
 • Best SME Bank from Alpha SEA (H.K.), 4th consecutive year (2012-2015)
 • SME Bank of the Year from Asian Banking and Finance (S.G.), 4th consecutive year (2012-2015)
RBG
 • Best Private Wealth Management from The Asset, 4th consecutive year (2012-2015)
 • Best Private Bank from Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey, 2nd consecutive year (2014-2015)
 • Best Private Wealth Management from The Banker, 2nd consecutive year (2014-2015)
 • The Best E-Commerce Solution 2015 from Mastercard (SCB Virtual Prepaid Card)
 • Asian Private Banker Awards for Distinction 2015
Subsidiaries
 • Best Prime Broker from The Asset (SCBS)
 • Best Asset & Fund Manager from Alpha SEA (SCBAM)
 • Best Asset Managers for Corporaets in Thailand from Global Finance (SCBAM)
 • Best Asset Management Company Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก SET (SCBAM)
Financial Performance & Management Excellence
 • Best CFO from IAA (Thailand), 6th year
 • Asia's Best CEO from Corporate Governance Asia (Hong Kong), 4th consecutive year
 • Asia's Best CFO from Corporate Governance Asia (Hong Kong), 4th consecutive year
 • Financial Management Excellence (3rd) by TMA
Others: IT/ HR/ CG/ CSR/ IR/ Branding
 • Best Investor Relations Award from Corporate Governance Asia (Hong Kong), 6th consecutive year
 • Best CSR Thailand from Corporate Governance Asia (Hong Kong)
 • Thailand ICT Excellence Awards 2015 : Knowledge Management Projects by TMA
 • รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (ปีที่ 2) - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 • Top 50 CG Scorecard in Philippines Securities & Exchange Commission
 • Thailand’s Best Bank Overall for Real Estate services for 2015 in Euromoney
 • รางวัลชมเชยรายงานความยั่งยืน 2558 (Sustainability Report Award) จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์
 • Thailand Headlines by Mangu
Ranking
 • Thailand Top Company Awards from Business+
Social Network / Digital Marketing
 • Best Use of Social Media (Highly Commended) from timetric
 • รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มี Engagement มากที่สุดใน Social Media แห่งประเทศ โดย Thailand Zocial Award 2015 presented by True Money ปีที่ 2
Best Bank
 • Best bank in Thailand 2014 (4th) by Euromoney - 9 years
 • Best Bank in Thailand (9th) by Global Finance
 • Best Bank in Thailand (4th) by FinanceAsia - 6 years
 • Best domestic bank by Asiamoney
 • Best of the Best Bank : Best domestic Bank in Thailand by Asiamoney (25th Anniversary)
 • Best Bank in Thailand by Alpha SEA
 • Best Bank in Thailand (7th) by The Asset
 • Commercial Bank of the Year- Asia 2014- Best Bank in Thailand 2014 by The European
WBG

IB

 • Best Investment Banking 2014(2nd) by Global Finance (US)
 • Best Investment Bank (1st) by FinanceAsia
 • Best Investment Bank (1st) by Alpha SEA
 • Best Equity House (1st) by The Asset

Capital Market

 • APLMA Syndicated Loan House of the Year Thailand 2013 - Asia Pacific Loan Market Association
 • Underwriter by TBMA (5th)
 • Most Creative issue by TBMA (4th)
 • Dealer of the year by TBMA (2nd)
 • Deal of the year by TBMA (6th)
 • Thailand Bond House of the Year by IFR (3rd)
 • Best High Yield Bond Deal of the Year in SEA by Alpha SEA (2nd)
 • Best Bond Deal for Retail Investors in SEA by Alpha SEA (2nd)
 • Best Bond House by The Asset (5th)
 • Country Deal of the Year by Asiamoney

Financial Market

 • Best Foreign Exchange Provider 2014 (7th) by Global Finance (US)
 • Best FX Bank (3rd) by FinanceAsia
 • Polls of Polls awards for Best Domestic Foreign Exchange by Asiamoney (1991-2013)
 • Best FX by Asiamoney (2 consecutive year)
 • House of the Year, Thailand by Asiarisk HK (2nd consecutive year)
 • Best THB Interest Rates Contributor 2014 in Thailand from Thomson Reuters FX Award
 • Best Foreign Currency Liquidity Providers in Thailand 2014 (Runner up) from Thomson Reuters FX Award

Transactional Market

 • Best for Credit Research & Market Coverage in Thailand Fixed Income Polls 2013 by Asiamoney
 • Best Cash Management by The Asset
 • Best Domestic Custodian (8 consecutive years from 2007-2014) by The Asset
 • Thailand Trade Finance Bank of the Year by Asian Banking and Finance
 • Best Local Cash Management Bank for S-M-L Corporates (9th years) by Asiamoney
 • Best Overall Domestic Cash Management Services for S-M-L Corporates (3rd year) by Asiamoney
 • Best Overall Cross-Border Cash Management Services for S-M-L Corporates (3rd year) by Asiamoney
 • Best Local Trade Finance Bank in Thailand by GTR (Global Trade Review)
BBG
 • SME Bank of the Year 2014 (3rd)- Thailand by Asian Banking and Finance
 • Best SME bank in Thailand (3rd) by Alpha SEA
RBG
 • Best Private Bank - Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey
 • Best Private Bank - The Banker
 • Best Private Wealth Management - The Asset
 • Excellence in Inventive P2P (UP2ME) - RBI Asia Trailblazers
 • Highly commended in mobile Banking - RBI Asia Trailblazers
 • Best Practices in Customer Experience by Frost & Sullivan
 • รางวัล Bronze Award จากแคมเปญ “SCB UP2ME การเงินสไตล์ใหม่…ชีวิตเราแล้วแต่เรา” โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย MATT Awards
 • The Best Affluent Program Awards 2014 by MasterCard
Subsidiaries
 • Fixed Income Fund Recognition Award by TBMA - SCBAM
 • Polls of Polls Best Brokers by Asiamoney (25th year Anniversary)
 • Asset Managenemt Company of the Year in Thailand by The Asset (Highly commended)
 • Best Analysts by IAA
 • Best Mutual Fund of the Year 2014 (รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557) โดยนิตยสารการเงินการธนาคาร : กองทุนรวมตราสารหนี้เน้นตราสารหนี้ภาครัฐ (Money Market Treasury) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
 • Best Securities Company Award จาก SET ด้านการบริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล : SCBS
 • Best Asset Management Company Awards จาก SET (SCBAM)
Financial Performance & Management Excellence
 • Asia's Best CEO by Corporate Governance Asia
 • Asia's Best CFO by Corporate Governance Asia
 • Best CFO (5th) by IAA
 • Financial Management Excellence (2nd) by TMA
 • Honoring Outstanding Achievement in the category of Human Resource Management Excellence
 • Honoring Outstanding Achievement in the category of Product/ Service Excellence
 • Asian Corporate Director of the Year Award by CG to the President
 • Asian Company Secretary of the year recognition (2nd) by CG
Others: IT/ HR/ CG/ CSR/ IR/ Branding/ Social Network
 • Best Investor Relations Award by Corporate Governance Asia
 • สถาบันการเงินดีเด่นด้านการบริหารจัดการธนบัตร ปี 2557 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดอุตสาหกรรมการเงิน โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
 • รางวัลแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2557 ในกลุ่มธนาคาร โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
 • Investors' Choice Award โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • Top Brand Engage ในสาขา Bank & Finance by Thailand Zocial Awards
Ranking
 • Forbes Global 2000 by Forbes Asia
 • 300 Best Public Companies of the Year 2014 by วารสารการเงินการธนาคาร
 • รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มี Engagement มากที่สุดใน Social Media แห่งประเทศ โดย Thailand Zocial Award 2014 presented by True Money ปีที่ 2
Best Bank
 • Best Bank in Thailand (ปีที่ 8) จาก Global Finance (US)
 • Bank of the year (ปีที่ 2) จาก วารสารการเงินธนาคาร
 • Best Bank in Thailand (ปีที่ 3) จาก Euromoney (UK)
 • Best Bank in Thailand (ปีที่ 3 ) จาก FinanceAsia (HK)
 • Best Domestic Bank (6th year) – The Asset (HK)
WBG
 • Best Investment Bank in Thailand by Global Finance (US)
 • Best Foreign Exchange Provider in Thailand (6th year) by Global Finance (US)
 • Best Cash Management Service Provider, Thailand – Mar (The Asset)
 • Best Deal Thailand for Chulalongkorn Universit – Mar
 • Top Underwriter by TBMA (4th year) - Mar
 • Deal of the Year by TBMA - Mar
 • Most Creative Issue by TBMA - Mar
 • Best Domestic Custodian (ปีที่ 7) จาก The Asset - May
 • Best Foreign Exchange Bank จาก FinanceAsia (HK) ปีที่ 2
 • Best Bond House จาก Alpha SEA
 • Best Local Cash Management Bank for S & L Corporates (8th years)
 • Best Overall Domestic Cash Management Services for S-M-L Corporates (2nd year)
 • Best Overall Cross-Border Cash Management Services for S-M-L Corporates (2nd year)
 • Best Local Currency Cash Management Services voted by FI (Fixed Income Poll)
 • Best Domestic Provider of FX Services - Asiamoney
 • House of the Year, Thailand – Asiarisk (HK)
 • Best Domestic Bond House (2nd year) – The Asset (HK)
 • Best Domestic Investment bank (2nd year) - The Asset
 • Best Domestic M&A Deal- Best Loan Deal by Alpha SEA (HK)
 • Thailand Bond House of the Year (2nd year) – IFR Asia (HK)
BBG
 • Best SME Bank จาก Alpha SEA ปีที่ 2
 • SME Bank of the Year 2013 จากนิตยสาร Asian Banking & Finance
 • Domestic Project Finance Award 2013 จากนิตยสาร Asian Banking & Finance
RBG
 • Best Private Wealth Management Bank (ปีที่ 3) จาก Alpha SEA
 • Best Private Wealth Management Bank (ปีที่ 2) จาก The Asset
 • Best Private Bank in Thailand จาก Asian Private Banker
Subsidiaries
 • Asset Management Company for Fixed Income Fund Recognition (TBMA)– SCBAM
 • SAA Awards for Analysts 2012 (four individual awards) – SCBS
 • Best Asset Management Company (2nd year) - The Asset - SCBAM
 • Trusted Brand in Investment Fund Company by Reader's Digest - SCBAM (4th yr)
Financial Performance & Management Excellence
 • Best CFO Award 2013 to Khun Deepak by Corporate Governance Asia (HK)
 • Best CEO Award 2013 to Dr. Vichit Surapongchai by Corporate Governance Asia (HK)
Others: IT/ HR/ CG/ CSR/ IR/ Branding/ Social Network
 • Best Investor Relations (2nd year) by Corporate Governance Asia (HK)
 • Best Environmental Responsibility by Corporate Governance Asia (HK)
 • Excellence in IT Delivery by ICD Financial Insights (US)
 • Trusted Brand in Bank by Reader's Digest
 • Trusted Brand in Credit Card by Reader's Digest
 • Asian Corporate Director Award to the President (2nd year) - CG Asia (HK)
 • Best in Corporate Governance (7th year) - CG Asia (HK)
 • The first Asian Company Secretary of the Year Recognition Awards – Corporate Governance Asia- HK (1st year)
 • Best Company leadership – IAIR (HK)
 • Best Corporate Social Responsibility Awards by SET Awards 2013 (ปีที่ 3: 2011-2013)
 • Top Corporate Governance Report Awards by SET Awards 2013 (ปีที่ 4 : 2010-2013)
 • CSRI Recognition by สถาบันธุรกิจ เพื่อสังคม (2nd yr)
 • Best Corporate Governance Poll #1 for Best Investor Relations – Asiamoney
 • Top 10 Largest Bank Award – Thailand Region by Yazhou Zhoukan
 • Thailand's Top Corporate Brand Values (ปีที่ 2) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ranking
 • Forbes Global 2,000 by Forbes Asia