อายุ

74 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 มิถุนายน 2561

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

 • ศิษย์การบิน รุ่น น.54-16-3 โรงเรียนการบินกำแพงแสน กองทัพอากาศ
 • หลักสูตรนายทหารชั้นบังคับฝูง รุ่นที่ 43 โรงเรียนนายทหารชั้นบังคับฝูง
 • หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 29 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
 • หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพอากาศ รุ่นที่ 27 วิทยาลัยกองทัพอากาศ
 • Customer Experience and Value Creation โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน
 • ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
  บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
 • ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระองค์และผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์
 • ประธานข้าราชบริพารในพระองค์
 • ประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด และบริษัทในเครือที่ได้รับมอบหมาย
 • กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
 • กรรมการ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี