อายุ

69  ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 มิถุนายน 2565

การศึกษา

 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาโท Master of Business Administration, Tarleton State University, U.S.A.

ประวัติการอบรม

 • Certificate of Insurance, College of Insurance, London, สหราชอาณาจักร
 • Sasin Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Completion CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program, Wharton University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A) รุ่นที่ 1/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • PTT Executive Leadership Development, GE Crotonville ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership ปี 2565 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Digital Fraud 101 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • Sustainability Executive Master Classes โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ McKinsey & Company

ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการ และประธานกรรมการด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการลงทุน กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม
 • กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามโซล่าเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ OKEA ASA (OSLO) (ประเทศนอร์เวย์)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไซมิสแอสเสท จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการพิจารณารับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ในคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของ SCB

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี