อายุ

67 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 • กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 ปี 9 เดือน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S. (Engineering), Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • M.S. (Management), Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Exponential Manufacturing Thailand 2019 Singularity University สหรัฐอเมริกา
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
 • Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • National Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Capital Market Threat Landscape สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • BOT Digital Finance Conference 2022 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
 • Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc.
 • กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร
 • กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 • กรรมการ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
 • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
 • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
 • คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาภาค
  ในคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization
 • หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
 • กรรมการ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ กลุ่มการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
 • กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ Innovation Hub เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
 • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
  มูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 • กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดทำร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย
 • ประธานกรรมการ คณะติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
 • กรรมการ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี) สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี