คุณพิกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ SME เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยก่อนหน้านี้ คุณพิกุล ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment คุณพิกุล เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ในโครงการ Management Trainee และบรรจุเป็นพนักงานสินเชื่อฝ่ายพาณิชยกรรม ดูแลลูกค้ากลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุก่อสร้าง ต่อมาปี พ.ศ. 2539 ได้ย้ายมาดูแลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2551 ได้รับแต่งตั้งเป็น SVP รับผิดชอบผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายผ่านงานหลายด้านของธนาคาร และเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการสร้างธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์ จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารสูงสุดดูแลธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจรายย่อยในปี พ.ศ. 2556 ก่อนเป็นผู้บริหารสูงสุด SME Segment ในปี พ.ศ. 2560

 

คุณพิกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทด้านพัฒนาเศรษฐกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)