อายุ

51 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ 
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

20 มีนาคม 2567

การศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท M.A. (Economics), Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท M.S. (International Economics and Finance), Brandeis University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก Ph.D. (International Economics and Finance), Brandeis University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 5/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • ที่ปรึกษาบริษัท (กิตติมศักดิ์) 'บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี