อายุ

65 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 มิถุนายน 2561

การศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Customer Experience and Value Creation โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน
 • รองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักพระราชวัง
 • กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
 • ผู้อำนวยการสำนักงานพระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง
 • กรรมการและรองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด และบริษัทในเครือที่ได้รับมอบหมาย
 • กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
 • กรรมการ บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด
 • กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด
 • กรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการลงทุน บริษัท เอสซีบี เทนเอกซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 • ของตนเอง

ร้อยละ 0.0

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี