อายุ

65 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2562

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Asian Institute of Technology

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 84/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 24/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Collaboration for the Future of Finance โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • National Director Conference 2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Exclusive Workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • National Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • BOT Digital Finance Conference 2022 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership ปี 2565 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Digital Fraud 101 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • Sustainability Executive Master Classes โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ McKinsey & Company

ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการ บริษัท เซรามิกส์ ซิเมนต์ไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ประเทศอินโดนีเซีย
 • ประธานกรรมการ บริษัท สยามจีเอ็นอีโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • กรรมการ มูลนิธิทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอสซีจี เดคอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท OKEA ASA (นอร์เวย์)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที
 • กรรมการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์บูรณาการดำเนินงานของสถาบันภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 • กรรมการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • กรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี