อายุ

49 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการเทคโนโลยี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 สิงหาคม 2565

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

 • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 11/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Six Sigma Black Belt จาก General Electric Company
 • หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Digital Fraud 101 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • Sustainability Executive Master Classes โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ McKinsey & Company

ประสบการณ์ทำงาน
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอไอเอ เวลเนส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ริช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทรัพย์เดโช จำกัด
 • กรรมการ บริษัท รีเจินแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด
 • ประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

จำนวนการถือหุ้นสามัญของ SCB

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี