*เงื่อนไขและรายละเอียดกรณีลงทุนในกองทุนเพื่อรับสิทธิ์สมัครบัตรเอกสิทธิ์ SCB First 1.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชี Payroll กับทางธนาคารเท่านั้น 2.เอกสิทธิ์ในบัตร SCB First มีอายุ 2 ปี นับแต่เดือน/ปีที่ระบุไว้หน้าบัตร 3.กองทุนที่ร่วมรายการหมายถึงเงินลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ บลจ.ไทยพาณิชย์ เช่น กองทุน LTF/RMF, ซึ่งไม่รวม Money market และ Term Fund โดยต้องคงยอดสินทรัพย์รวมกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนและยอดคงเหลือ ณ วันใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 4.ลูกค้าจะต้องสมัครบัตรเครดิต SCB First และได้รับการอนุมัติจากธนาคาร 5.สอบถามรายละเอียดการลงทุนในแคมเปญสำหรับลูกค้า “SCB Payroll” เพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ ผู้สนับสนุนการขายทุกราย โปรดศึกษาข้อมูลกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 6.เมื่อครบกำหนด 2 ปีแล้ว หากลูกค้ามีความประสงค์จะรับเอกสิทธิ์ในบัตร SCB First ต่อไป ลูกค้าจะต้องมียอดรวมของสินทรัพย์ประเภทเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนผ่านธนาคาร และ/หรือค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระใหม่เฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ หากลูกค้ามียอดรวมสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารมีสิทธิ์ไม่ต่ออายุบัตรเครดิต SCB First และ/หรือยกเลิกการให้เอกสิทธิ์พิเศษ SCB First แก่ลูกค้า และ/หรือเปลี่ยนประเภทบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขของธนาคาร 7.ในกรณีมีข้อผิดพลาด ให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด คำเตือนกรณีลงทุนในกองทุน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน LTF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย SCBAM Call Center 02 777 7777 กด 0 กด 6 โปรดศึกษาข้อมูลกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน