ลักษณะบริการ

ธนาคารรับจัดการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยลูกค้ามอบหมายให้ธนาคารสามารถเข้าทำธุรกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามขอบเขตที่ตกลงกัน

จุดเด่นของบริการ

ทางเลือกใหม่ในการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารเข้าทำธุรกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแทนลูกค้า

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สะดวก ลูกค้าสามารถให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีธนาคารช่วยลดภาระและระยะเวลาในการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน
 • ลดความกังวล โดยมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร บริหารความเสี่ยงเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
 • มั่นใจ ณ สิ้นวันของวันที่มีการเข้าทำธุรกรรม ธนาคารจะส่ง E-Mail ไปเพื่อแจ้งว่าได้มีการเข้าทำธุรกรรม และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการบริหารความเสี่ยง ธนาคารจะแสดง performance เทียบกับตลาดเพื่อให้ลูกค้ารับทราบถึงผลการดำเนินการของ FX Hedging Service

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สัญญาบริการรับจัดการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging Service Agreement)
 • หนังสือรับรองและตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ FX Hedging Service นี้ให้แก่ลูกค้าประเภทนิติบุคคลไทยที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออก ทั้งลูกค้าเดิมของธนาคาร หรือลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการกับธนาคาร โดยลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการของธนาคาร จะต้องได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานสินเชื่อของธนาคารก่อนการทำธุรกรรม

 2. มีเงื่อนไขในการให้บริการดังต่อไปนี้
  2.1 ระยะเวลาในการให้บริการต่อ 1 สัญญา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
  2.2 มีการจัดเก็บค่าบริการ 0.25% ของจำนวนเงินที่จะเข้าทำธุรกรรมต่อ 1 สัญญา โดยจะมีการจัดเก็บล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนเริ่มทำธุรกรรม ทั้งนี้เงินจำนวนนี้จะไม่สามารถขอคืนได้
  2.3 ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำได้ คือ ธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (SCB FX Forward Transactions) และบริการประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (SCB FX Option Transactions) ตามที่ได้ตกลงกัน
  2.4 รายละเอียดข้างต้น สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่ดูแลท่าน เพื่อปรึกษาหารือก่อนทำธุรกรรมได้

 3. ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรม และวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกำหนด

 4. เมื่อครบระยะเวลาการให้บริการ สัญญานี้ถือเป็นการสิ้นสุดตามสัญญาการขอใช้บริการระหว่างธนาคารกับลูกค้า

 5. การให้บริการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของการให้บริการนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 30 วัน ก่อนมีผลบังคับใช้  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้  กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

 7. กรณีลูกค้าต้องการยกเลิกสัญญา ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร

 8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแล หรือที่ 02-544-5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา