รายละเอียดการลงทุน

หุ้นกู้ คือ ตราสารทางการเงินระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ออกโดยบริษัทเอกชน ซึ่งมีฐานะเป็น "ลูกหนี้" มีการจ่ายเงินคืนตามมูลค่าหุ้นกู้ในอนาคตพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายงวดตามวันที่กำหนดไว้ตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้ลงทุนที่มีฐานะเป็น "เจ้าหนี้"
เติบโตอย่างมั่นคง

เติบโตอย่างมั่นคง

ผู้ลงทุนสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับกระแสเงินสดรับของหุ้นกู้ได้แน่นอน ตามระยะเวลาและเงื่อนไขการลงทุน สามารถลงทุนให้สอดคล้องกับ แผนการบริโภคในอนาคตได้
มั่นใจกับดอกเบี้ย

มั่นใจกับดอกเบี้ย

บริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ลงทุนตลอดอายุของหุ้นกู้นั้น โดยจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) และดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate)

ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรพิจารณา
  1. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  2. กำไร/ขาด ทุน จากการขาย (Capital gain/ loss) อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ลงทุนขายหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนด ซึ่งมีส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขาย (มีโอกาสเกิดได้ทั้งกำไรและขาดทุน)
  3. สำหรับ การ ลงทุนหุ้นกู้ในตลาดรอง แม้ว่าผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยจาก บริษัทผู้ออกตามอัตรา ที่ระบุไว้ ( Coupon ) ก็ตามแต่เงินที่ลูกค้าจ่ายเพื่อลงทุนหุ้นกู้อาจไม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้บน หุ้นกู้ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ลงทุนหุ้นกู้ในตลาดรอง อาจได้รับผลตอบแทนที่แท้จริงไม่เท่ากับ ดอกเบี้ยที่ระบุหรือ Coupon โดยอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในตลาดรองจะ เท่ากับ Yield To Maturity หรือ YTM เป็นอัตราผลตอบแทนที่ผู้ซื้อจะได้รับจากการลงทุน ในตลาดรอง ซึ่งคิดจากราคาที่ซื้อไปจนครบ อายุของหุ้นกู้
  4. คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ