ลักษณะบริการ

บริการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการรับ/ส่งมอบ ชำระราคา การตรวจสอบความถูกต้อง การตรวจนับทรัพย์สิน การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การแจ้งและติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สิน สอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สิน การจัดทำรายงานต่างๆให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือ เจ้าของเงินทุน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการ

  • มั่นใจได้กับการฝากทรัพย์สินไว้กับธนาคารที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูง และมีระบบการจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารสำคัญต่างๆ ที่มีความปลอดภัยสูง

  • ได้รับการแจ้งข่าวสารที่สำคัญต่างๆ และการติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้รวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
  • ได้รับบริการตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ (Service Level Agreement) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของลูกค้าต่อไป
  • รายงาน (Reporting) การรับฝากทรัพย์สินที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการลูกค้า
  • มั่นใจได้กับการให้คำปรึกษา พร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 0 2544 2923, 0 2795 5373, 0 2795 1957, 0 2795 4153
แฟกซ์: 0 2544 7475
อีเมล: corporatetrust_sales@scb.co.th

ช่องทางการติดต่อ