ตารางเวลาการประมูลรถยนต์


 

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

วันเสาร์ที่  22 มกราคม  2565 เวลา 10.30 น.  จ.ขอนแก่น

 

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่  23 มกราคม  2565 เวลา 10.30 น.  จ.พระนครศรีอยุธยา

เงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ไทยพาณิชย์พลัส

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

เอกสารการสมัคร

เอกสารรับรถและโอนทะเบียนรถ

เอกสารที่ผู้ประมูลได้ต้องนำมาจำนวน 2 ชุด และรับรองสำเนาถูกต้อง

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (ยังไม่หมดอายุ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. กรณีที่ผู้ประมูลเป็นนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท, ห้างหุ้นส่วน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 4. กรณีที่ผู้ประมูลรถได้ ไม่สามารถรับรถได้ด้วยตนเอง ให้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับอำนาจ เพื่อสิทธิในการรับรถและเล่มทะเบียน

เพิ่มเติม

การชำระเงิน

 1. ชำระเงินในวันประมูล
  • วางเงินสดมัดจำ ขั้นต่ำ 10% ของราคาที่ประมูลได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ชำระค่าดำเนินการ 8,560 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 2. กรณีชำระด้วยแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟ โปรดสั่งจ่าย บมจ.ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง เท่านั้น และกรณีเป็นเช็คต่างจังหวัดผู้ประมูลได้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บตามที่ธนาคารกำหนด
 3. ชำระส่วนที่เหลือ ภายใน 3 วันทำการหลังประมูล หากไม่ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด บริษัทฯ จะทำการริบเงินทั้งหมดในข้อ 1

  เพิ่มเติม

  ช่องทางการติดต่อ

  ส่งข้อความหาเรา

  หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

  ส่งข้อความ