ตารางเวลาการประมูลรถยนต์


วันอาทิตย์ ที่  13 สิงหาคม 2566

วันอาทิตย์ ที่  13 สิงหาคม  2566 FAST FAC วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ไทยพาณิชย์พลัส

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

เอกสารการสมัคร

เอกสารรับรถและโอนทะเบียนรถ

เอกสารที่ผู้ประมูลได้ต้องนำมาจำนวน 2 ชุด และรับรองสำเนาถูกต้อง

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (ยังไม่หมดอายุ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. กรณีที่ผู้ประมูลเป็นนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท, ห้างหุ้นส่วน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 4. กรณีที่ผู้ประมูลรถได้ ไม่สามารถรับรถได้ด้วยตนเอง ให้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับอำนาจ เพื่อสิทธิในการรับรถและเล่มทะเบียน

เพิ่มเติม

การชำระเงิน

 1. ชำระเงินในวันประมูล
  • วางเงินสดมัดจำ ขั้นต่ำ 10% ของราคาที่ประมูลได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ชำระค่าดำเนินการ 8,560 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 2. กรณีชำระด้วยแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟ โปรดสั่งจ่าย บมจ.ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง เท่านั้น และกรณีเป็นเช็คต่างจังหวัดผู้ประมูลได้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บตามที่ธนาคารกำหนด
 3. ชำระส่วนที่เหลือ ภายใน 3 วันทำการหลังประมูล หากไม่ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด บริษัทฯ จะทำการริบเงินทั้งหมดในข้อ 1

เพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ