เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

บัญชีเงินฝาก

สำหรับการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (iPad)

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากทั่วไป

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากจัดเต็ม

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากจากใจ

เงื่อนไขเปิดบัญชีเงินฝากผ่าน SCB EASY App

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

เงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ


เงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ

เงื่อนไขบัญชีเดินสะพัด

เงื่อนไขบัญชีเงินฝาก SCB HAPPY

เงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์)


สำหรับการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากผ่าน SCB Easy App

สมุดคู่ฝาก

ข้อกำหนดกการฝากเงินประเภทบัญชีออมทรัพย์แบบมีสมุด

ข้อกำหนดการฝากเงินประเภทบัญชีเงินฝากประจำแบบมีสมุด

ข้อกำหนดการฝากเงินประเภทบัญชีเงินฝากแบบผูกพัน/โบนัส

บัญชีกองทุน


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทาง แอป SCB EASY

(1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุนรวม SCBAM ประเภทระบุชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุนรวมประเภทไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

บัญชีลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีลงทุน INVX ผ่านช่องทางแอป SCB Easy

บัตรเดบิต

บัตรเติมเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเติมเงิน PLANET SCB

บริการเสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ SMS สบายใจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ SCB พร้อมเพย์

คำขอใช้บริการ AUTO RENEW