รายละเอียด

บริการชำระเงินด้วย QR Code เป็นบริการที่ใช้ QR code เป็นสื่อในการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Mobile Application ของผู้ให้บริการที่ลูกค้าใช้งานอยู่ ทำให้ร้านค้าสามารถใช้ QR Code ตามมาตรฐานเดียวกันในการรับชำระเงินได้ทั่วไปจากธนาคาร หรือผู้ให้บริการชำระเงินในประเทศ และรายการชำระเงินจากบัตรต่างประเทศ รวมทั้งรองรับการจ่ายเงินของลูกค้าจากช่องทางที่หลากหลาย เช่น จ่ายผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชี e-Wallet โดยลูกค้าจะใช้ Mobile Application ของตนเองในการอ่าน QR Code และชำระเงิน

แจ้งเงินเข้า

แจ้งเงินเข้า

ผ่านไลน์ SCB Connect ฟรี เงินเข้าเมื่อไหร่ ไลน์เด้งทันใจ แจ้งให้รู้ทันที
หมดกังวล

หมดกังวล

ลูกค้าเงินไม่พอ เงินทอนไม่มี ไม่ใช่ปัญหาร้านค้ายุคใหม่อีกต่อไป
ปลอดภัย

ปลอดภัย

ด้วยระบบที่พัฒนาตามมาตรฐานสากล บนโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของธนาคาร
เพิ่มยอดขาย

เพิ่มยอดขาย

ด้วยการรับเงินง่ายๆ ผ่าน QR เงินเข้าบัญชีได้ง่ายๆ

ขั้นตอนการใช้บริการ

คำถามเกี่ยวกับบริการชำระเงินด้วย QR Code

บริการชำระเงินด้วย QR Code
การใช้บริการด้านร้านค้า
การใช้บริการด้านผู้ซื้อ / ผู้ชำระเงิน
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ QR Code
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริการแจ้งเตือนแบบ SMS Alert
คำถาม - คำตอบที่พบบ่อย

*ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการพร้อมเพย์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ธนาคาร” ตามรายละเอียดการให้บริการที่ธนาคารกำหนด โดยตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

 1. ผู้ขอใช้บริการต้องทำคำขอหรือรายการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์กับธนาคารตามช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ สาขาของธนาคาร ตู้เอทีเอ็มไทยพาณิชย์ บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคาร หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติม โดยผู้ขอใช้บริการสามารถกำหนดใช้เลขประจำตัวประชาชนของผู้ขอใช้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ขอใช้บริการหรือที่ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิใช้ ตามข้อกำหนดของธนาคาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง หรือกำหนดใช้ข้อมูลอื่นใดที่จะมีการประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี) เป็นพร้อมเพย์ผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัด หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชี” ของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคาร และภายใต้เงื่อนไขดังนี้
  1.1 บัญชีที่จะถูกผูกกับพร้อมเพย์ ต้องมีสถานะการใช้บริการเป็นปกติ โดยต้องเป็นบัญชีที่มีชื่อผู้ขอใช้บริการเป็นเจ้าของบัญชีคนเดียวและไม่ใช่บัญชีที่ใช้เพื่อธุรกิจหรือการค้า เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 1.2 เลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือแต่ละหมายเลข สามารถกำหนดใช้เป็นพร้อมเพย์ได้หมายเลขละ 1 พร้อมเพย์ และต้องเป็นหมายเลขที่ยังไม่ถูกกำหนดใช้เป็นพร้อมเพย์ผูกกับบัญชีอื่น ไม่ว่าจะเป็นบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินใด เว้นแต่ได้มีการยกเลิกการใช้เลขประจำตัวประชาชน และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าวเป็นพร้อมเพย์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดแล้ว
  1.3 1 พร้อมเพย์ ผูกได้กับบัญชี 1 บัญชี (รวมทุกธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย)
  1.4 บัญชี 1 บัญชี อาจถูกผูกกับหลายพร้อมเพย์ในเวลาเดียวกันได้ แต่จะผูกกับพร้อมเพย์ที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
 2. เมื่อได้รับคำขอหรือรายการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์แล้ว ธนาคารจะส่งข้อมูลการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์แต่ละรายการไปทำการตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนพร้อมเพย์ กับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ระบบลงทะเบียน” ของบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือของผู้ให้บริการที่ธนาคารกำหนด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการระบบลงทะเบียน” ภายในวันเดียวกันกับวันที่ธนาคารได้รับคำขอหรือรายการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ของผู้ขอใช้บริการ หากธนาคารพบว่าข้อมูลตามคำขอหรือรายการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ของผู้ขอใช้บริการไม่ถูกต้องอย่างชัดแจ้ง ธนาคารมีสิทธิแก้ไขให้ถูกต้องหรือระงับการลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ อนึ่ง ธนาคารจะแจ้งผลการลงทะเบียนพร้อมเพย์ให้ผู้ขอใช้บริการทราบภายในวันเดียวกันกับวันที่ธนาคารได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการระบบลงทะเบียน โดยธนาคารจะส่งข้อความสั้น SMS หรือแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติม
 3. ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่า ข้อมูลตามที่ระบุในการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ นั้นเป็นข้อมูลจริงที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันสำหรับการใช้บริการนี้และเป็นข้อมูลของ ผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้ข้อมูล รวมถึงการขอใช้บริการและทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้บริการและการใช้บริการนี้ รวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 4. พร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว สามารถระบุหรือใช้พร้อมเพย์แทนการระบุเลขที่บัญชีที่ถูกผูกกับพร้อมเพย์นั้นเพื่อการรับโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว รวมถึงการระบุหรือใช้เพื่อการเบิกถอน หรือสั่งหักเงินหรือโอนเงินจากบัญชีดังกล่าวไปยังบัญชีใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการหรือของบุคคลอื่นใดได้ ตามที่ธนาคารจะทยอยเปิดให้บริการ ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับรายการเงินโอนในประเทศ และภายในวงเงินต่อครั้งและต่อวันที่ผู้ขอใช้บริการกำหนด แต่ต้องไม่เกินจำนวนและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการยอมรับและเข้าใจดีว่า นอกจากที่มีกำหนดไว้โดยเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว การใช้บริการนี้มิได้มีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ใด ๆ ที่ผู้ขอใช้บริการและธนาคารที่มีอยู่ต่อกันภายใต้เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้บริการของธนาคารและการเปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ e-wallet และ/หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (แล้วแต่กรณี) ที่ถูกผูกกับพร้อมเพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และ/หรือ การทำธุรกรรมกับบัญชีดังกล่าว แต่ประการใด
 5. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีใด ๆ หากได้มีการระบุพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัญชีนั้นแล้วย่อมมีผลเท่ากับเป็นการระบุเลขที่บัญชีและเป็นการทำธุรกรรมกับบัญชีนั้น ๆ และมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ
 6. เป็นหน้าที่ของผู้ขอใช้บริการที่จะต้องแจ้งขอยกเลิกการใช้พร้อมเพย์ เมื่อผู้ขอใช้บริการไม่ใช้งานหรือมีการโอนหรือเปลี่ยนตัวผู้ครอบครองใช้งานหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์ดังกล่าว โดยธนาคารไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด
 7. ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิยกเลิกพร้อมเพย์อันใดอันหนึ่ง หรือยกเลิกการใช้บริการพร้อมเพย์ทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ธนาคารทราบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 8. ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการนี้ทั้งหมด หรือบริการหนึ่งบริการใดภายใต้บริการนี้ แก่ผู้ขอใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว อนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้ ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการใช้พร้อมเพย์ ทันทีที่ธนาคารพบเหตุดังกล่าวได้
  8.1 บัญชีที่ถูกผูกกับพร้อมเพย์ ถูกปิดหรือถูกยกเลิก ไม่ว่าโดยผู้ขอใช้บริการ หรือโดยธนาคารเนื่องจากบัญชีถูกปรับสถานะเป็นบัญชีขาดการติดต่อตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือโดยเหตุอื่นใด
  8.2 ธนาคารได้รับแจ้งผ่านระบบลงทะเบียนว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้เป็นพร้อมเพย์นั้นได้ถูกยกเลิกแล้ว
  8.3 ธนาคารสงสัยหรือเห็นว่า ผู้ขอใช้บริการมิใช่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือข้อมูลอื่นที่ได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้กำหนดใช้เป็นพร้อมเพย์ได้ (ถ้ามี) หรือมีการใช้พร้อมเพย์ หรือบัญชีที่ถูกผูกกับพร้อมเพย์ เพื่อหรือในกิจการที่อาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะเป็นธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมาย หรือในลักษณะที่ผิดปกติ หรือเป็นการฉ้อฉล หรือทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรือบัญชีอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งหรือโมบายล์แบงก์กิ้งของผู้ขอใช้บริการอาจมีผู้บุกรุก (Hacker) หรือมีการกระทำที่มิชอบโดยประการใดๆ
  8.4 ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งศาลหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 9. ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือให้ข้อมูลบางประการหรือทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการแก่ผู้ให้บริการระบบลงทะเบียน และ/หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อการให้บริการพร้อมเพย์แก่ผู้ขอใช้บริการ ได้ตามที่จำเป็น ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด ล่าช้า ชำรุดบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือ จากการกระทำของผู้ให้บริการระบบลงทะเบียน และ/หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ บุคคลอื่นใดดังกล่าวแต่ประการใดทั้งสิ้น
 10. ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ รวมทั้งเงื่อนไขในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และตกลงชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ ตามที่ธนาคารกำหนดและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยประกาศเป็นการทั่วไปผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และที่ธนาคารจะกำหนดขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าตามที่ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย ทั้งนี้ โดยให้ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบัญชีที่ผูกกับพร้อมเพย์
 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับและเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้บริการของธนาคารและการเปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ e-wallet และ/หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (แล้วแต่กรณี) ที่ถูกผูกกับพร้อมเพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และ/หรือ การทำธุรกรรมกับบัญชีดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด ของธนาคารและผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวด้วย

 

ข้อแนะนำการใช้งานสำหรับร้านค้า

 1. ร้านค้าควรรับ QR Code จากธนาคาร(ที่ให้บริการ) และหลีกเลี่ยงการพิมพ์ QR Code ด้วยตนเองหรือได้รับมาจากผู้ให้บริการรายใดที่ไม่น่าเชื่อถือ
 2. ร้านค้าควรดูแลรักษาและตรวจสอบ QR Code ของตนเอง ไม่ให้ถูกปลอมแปลงหรือถูกปิดทับจากมิจฉาชีพ
 3. ร้านค้าควรแจ้งให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลร้านค้าให้ถูกต้อง เช่น ชื่อบัญชีร้านค้า จำนวนเงิน ก่อนการยืนยันการจ่ายเงินทุกครั้ง
 4. ร้านค้าสามารถตรวจสอบการได้รับเงินผ่านบริการแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่น Line SCB CONNECT, SMS alert, Mobile Application เป็นต้น
 5. นอกจากการรับบริการแจ้งเตือนแล้วร้านค้าสามารถดูได้จาก Slip ของลูกค้า ซึ่งควรมีข้อมูลที่แสดงต่อไปนี้
  1. มีข้อความ/สัญลักษณ์ที่แสดงว่าทำรายการสำเร็จ
  2. ชื่อบัญชีผู้รับเงิน หรือ บัญชีร้านค้า
  3. จำนวนเงิน
  4. เลขที่อ้างอิง (Reference Number)
  5. วัน/เวลาที่ทำรายการ (ในเวลาที่ซื้อขาย)
 6. กรณีร้านค้าไม่ได้รับข้อมูลการชำระเงินจากบริการแจ้งเตือนทาง Line SCB CONNECT, SMS alert หรือ Mobile Application ของธนาคาร หรือมีข้อสงสัยต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถติดต่อธนาคารได้ที่เบอร์ 0 2777 7567 (SCB QR Call Center)

 

*ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความหาเรา