A
Accredited Investors

ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกัน กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และ 2. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) กรณีบุคคลธรรมดามีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป และกรณีนิติบุคคลต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

AIMC (Association of Investment Management Companies)

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกลต. ปัจจุบัน บริษัทสมาชิกประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม กลุ่มธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล และกลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมีจำนวน 25 บริษัท

Arbitrage

การทำกำไรจากผลต่างของราคาใน 2 ตลาด คือ การซื้อสินค้าในตลาดที่ราคาถูกและขณะเดียวกันก็สั่งขายสินค้า (ประเภทและจำนวนเดียวกัน) ในตลาดที่มีราคาสูงกว่า เพื่อรับผลกำไรจากส่วนต่างของราคาใน 2 ตลาด

Asset Allocation

การจัดสรรเงินลงทุนไปลงในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ ตราสารหนี้, ตราสารทุน และ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อหาผลตอบแทนที่เหมาะกับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ และช่วยลดความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ เมื่อกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่างๆ

A-Shares

หุ้นของบริษัทจีนที่เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดเซี่ยงไฮ้และเสิ่นเจิ้น

ASCO (ASSOCIATION OF SECURITIES COMPANIES)

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

B
BOJ (Bank of Japan)

ธนาคารกลางญี่ปุ่น

BOC (Bank of China)

ธนาคารกลางจีน

BOT (BANK OF THAILAND)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Broker

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ คือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตห้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุน โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าจากผู้ลงทุนเป็นผลตอบแทน

Bull Market

ตลาดกระทิง ซึ่งเป็นภาวะตลาดหุ้นที่ราคาหลักทรัพย์โดยทั่วไปมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานไม่น้อยกว่า 2 – 3 เดือน และมีปริมาณการซื้อขายที่มาก มีสภาพคล่องสูง ทิศทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและนอกประเทศเป็นไปในทางที่ดี

Bear Market

ตลาดหมี เป็นช่วงเวลาที่ ดัชนีหลักทรัพย์และราคาหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และปริมาณการซื้อขายก็มีน้อย ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นไปในทางทิศทางลบ

Bond

พันธบัตร หรือตราสารหนี้ทั่วไปที่ออกโดยรัฐบาล ซึ่งเป็นตราสารการเงินที่เป็นสัญญาแสดงความเป็นหนี้ระหว่างผู้ออก และผู้ถือตราสารหนี้

C
Capital Market

ตลาดทุน คือ แหล่งระดมเงินออมและให้สินเชื่อระยะยาวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งโดยปกติการหาเงินทุนสามารถกระทำได้จาก 2 แหล่ง คือ จากตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้

Closed-end Fund

กองทุนปิด หรือกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืน เป็นกองทุนรวมที่ บลจ. จะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวตอนเริ่มต้นโครงการ และคืนเงินเมื่อครบกำหนดโครงการ

Credit Rating Agency (CRA)

หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ให้บริการจัดอันดับคุณภาพและความเสี่ยงของตราสารหนี้ ของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถาบันจัดอันดับอยู่ 2 แห่ง คือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating)และบริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (FITCH Rating)

D
Developed Market (DM)

ระบบเศรษฐกิจของตลาดพัฒนาแล้วที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ บราซิล, รัสเซีย, อินเดีย และจีน โดยใช้ชื่อย่อว่า BRIC

Dividend

เงินปันผลเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุน โดยเป็นการนำส่วนของกำไรมาแบ่งจ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

Dividend Yield

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล เป็นตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่า หากลงทุนซื้อหุ้น ณ ระดับราคาตลาดในปัจจุบัน จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราคิดเป็นร้อยละเท่าไร จากราคาหุ้นที่ซื้อ

Debenture

หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ทั่วไปที่ออกโดยภาคเอกชน หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อเป็นการกู้เงินจากผู้ลงทุน และมีกำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน โดยผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท และได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวดๆ ตามอัตราที่กำหนดไว้ตลอดอายุของหุ้นกู้

E
ECB (European Central Bank)

ธนาคารกลางสหภาพยุโรป

Emerging Market (EM)

ระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ เดิมเรียกว่าตลาดกำลังพัฒนา แบ่งออกตามภูมิภาค 3 โซนด้วยกัน 1. ประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ไทย, เกาหลีใต้, จีน, อินเดีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน, อินโดนีเซีย และปากีสถาน 2. ประเทศแถบละตินอเมริกา ได้แก่ อาร์เจนตินา, บราซิล, ชิลี, โคลัมเบีย, เม็กซิโก, เปรู และเวนาซูเอลา 3. ประเทศแถบยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลาง ได้แก่ สาธารณรัฐเชก, ฮังการี, โปแลนด์, รัสเซีย, อิสราเอล, จอร์แดน, โมร็อคโค, อียิปต์, แอฟริกาใต้ และตุรกี

Equity

หุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เป็นต้น

Equtiy Fund

กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งตราสารแห่งทุนหมายความถึงหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เป็นต้น

ETF (Exhange Traded Fund)

เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีอ้างอิง โดยดัชนีอ้างอิงมีทั้งที่เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET INDEX) , ดัชนีตราสารหนี้ รวมถึงดัชนีอ้างอิงราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ น้ำมัน ทั้งนี้ บลจ. จะนำหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านโบรกเกอร์ เช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้น ที่ราคาซื้อขายปัจจุบัน (Real time) ในตลาด ณ ขณะนั้น และบลจ. จะทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่ เรียก ว่า Participating Dealer (PD) ซึ่งอาจเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ โดยตรง โดย PD จะนำหลักทรัพย์หรือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มดัชนีอ้างอิงมาแลกเปลี่ยนกับหน่วยลงทุน และจะมีผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างน้อย 1 ราย ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (market maker) เพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองสะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมได้อย่างใกล้เคียง

F
FED (The Federal Reserve System)

ธนาคารกลางสหรัฐฯ

Financial Advisor

ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้ให้คำปรึกษา ความเห็น และการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ ให้แก่ ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไป

Fixed Income Fund

กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ เป็นต้น โดยจะไม่ลงทุนในหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

FOMC (Federal Open Market Committee)

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีหน้าที่ในการกำหนดและรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยตรง

Foreign Investment Fund

กองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ( ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ) โดยผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หากไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินไว้ (Hedging) และอาจได้รับผลกระทบจากภาวะของตลาดที่ประเทศที่กองทุนรวมนี้นำเงินไปลงทุน

Fund of Fund

กองทุนรวมที่นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งโดย บลจ. อื่น

FUTURES (FUTURES CONTRACT)

สัญญาซื้อขายฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายที่ตกลงราคากัน ณ ปัจจุบัน และจะมีการส่งมอบสินทรัพย์และชำระเงินในอนาคตตามราคาที่ตกลงไว้ ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันต้องปฏิบัติตาม คู่สัญญาของฟิวเจอร์สมี 2 ฝ่ายคือ ผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ที่ตกลงซื้อฟิวเจอร์ส เรียกว่ามีสถานะซื้อ (Long position) ผู้ที่ตกลงขายฟิวเจอร์ส เรียกว่ามีสถานะขาย (Short position) การซื้อหรือขายฟิวเจอร์ส ผู้ซื้อผู้ขายไม่จำเป็นต้องถือสัญญาจนครบกำหนด แต่สามารถปิดสถานะ (Offset) เพื่อล้างภาระผูกพันก่อนได้ เช่น ผู้ลงทุนที่มีสถานะซื้อในสัญญาฟิวเจอร์สสามารถปิดสถานะได้โดยการขายสัญญาฟิวเจอร์สเดิมในจำนวนเท่าเดิม

G
GDP (Gross Domestic Product)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ถูกผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ

H
H-Shares

หุ้นของบริษัทจีนที่เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดฮ่องกง

I
Index Fund

กองทุนรวมที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม เช่น SCBSET, SCBSET50

Infrastructure Fund

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน คือกองทุนรวมที่ระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป โดยระบุเฉพาะเจาะจงว่าจะนำเงินไปพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนนทางพิเศษ ท่าอากาศยานหรือสนามบิน โทรคมนาคม รถไฟฟ้า เป็นต้น

M
Market Capitalization

มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งคำนวณจากราคาปิดของหลักทรัพย์จดทะเบียน คูณกับจำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียน ณ ปัจจุบัน

Money Market

แหล่งระดมเงินออม และการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ได้แก่ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และตั๋วเงินคลัง เป็นต้น

Market Price

ราคาตลาด เป็นราคาของหลักทรัพย์ใดๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกิดจากการซื้อขายครั้งล่าสุด

Market for Alternative Investment (mai)

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เป็นตลาดรองอีกแห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

N
NAV (Net Asset Value)

มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน ตามราคาตลาด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น

NPL (Non-Performing Loan)

หนี้เสียหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

Neutral

แนะนำให้คงสัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทนั้น

Non-investment grade

ตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้

NAV per unit

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น (มูลค่าหน่วยลงทุน ต่อ 1 หน่วยลงทุน)

O
Overweight

แนะนำให้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทนั้น

OPTIONS

สัญญาออปชั่น หมายถึง สัญญาระหว่างคู่สัญญา 2 ฝ่ายคือ ผู้ซื้อ และผู้ขาย โดยผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อที่จะทำการซื้อหรือขายสินค้าตามจำนวน ราคา และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

Open-end Fund

กองทุนเปิด หรือกองทุนประเภทรับซื้อคืน เป็นกองทุนรวมที่ บลจ. จะเสนอขายหน่วยลงทุนและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการฯ

P
PMI (Purchasing Managers Index)

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เป็นดัชนีสะท้อนถึงภาวะการณ์การขยายตัวหรือหดตัวของภาพรวมของภาคการผลิต

Property Fund

กองทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยถือเป็นกรรมสิทธิ์ (Freehold) หรือลงทุนในสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ (leasehold) ก็ได้ โดยอสังหาริมทรัพย์ เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน อาคารศูนย์การค้า เป็นต้น

Prospectus

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (Prospectus) คือ เอกสารสำคัญที่บริษัทจัดการลงทุนต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนทราบ อาทิเช่น ประเภทกองทุนรวม จำนวนเงินทุนโครงการ นโยบายการลงทุน และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น

Portfolio

กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน หมายถึง หลักทรัพย์ทั้งหมดในความครอบครองของผู้ลงทุนรายใดรายหนึ่ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวนตั้งแต่2 ชนิด หรือ2 บริษัทขึ้นไป วัตถุประสงค์ในการสร้างPortfolio ของผู้ลงทุนก็เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ของหลายกิจการหรือหลายประเภท

Q
QE (Quantitative Easing)

นโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลาง ที่ต้องการตรึงดอกเบี้ยต่ำและอัดฉีดเงินเข้าระบบด้วยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลและตราสารภาครัฐอื่นๆ

R
Russell 2000 Index

ดัชนี Russell 2000 Index ใช้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดเล็กสุด 2,000 บริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี Russell 3000 Index โดยมูลค่าตลาดรวมของบริษัทที่ประกอบอยู่ในดัชนี Russell 2000 Index คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าตลาดรวม ทั้งนี้ดัชนี Russell 2000 Index มีการคำนวณน้ำหนักโดยปรับด้วยข้อมูลการกระจายหุ้นรายย่อย (free-floated adjusted) เปิดเผยวิธีการคำนวณ และมีการทบทวนทุกปี ปัจจุบันมีการนำไปใช้เป็นตัวแทนวัดผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดเล็กในตลาดอเมริกาอย่างแพร่หลาย

S
Sector Fund

กองทุนรวมที่มุ่งลงทุนในเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเพียงบางหมวด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เช่น SCBBANKING

The Stock Exchange of Thailand (SET)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์และให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควบคุมดูแลให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบ คล่องตัวและยุติธรรม

SET50 INDEX

ดัชนี SET50 เป็นดัชนีราคาหุ้น ที่แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 หลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง และการซื้อขายมีสภาพคล่องอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการพิจารณาเลือกหุ้นเพื่อใช้ในการคำนวณ SET50 Index ทุกๆ 6 เดือน

SET Index

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

T
The Thai Bond Market Association (ThaiBMA)

“สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์” ภายใต้ชื่อ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ The Thai Bond Market Association (ThaiBMA) เพื่อมุ่งเน้นและขยายบทบาทการทำหน้าที่ด้านการเป็น SRO และการเป็นศูนย์ข้อมูลตราสารหนี้

TBX (Thailand Bond Exchange)

ตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งนักลงทุนสามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ด้วยระบบการซื้อขายแบบ Real time

The Stock Exchange of Thailand (SET)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์และให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควบคุมดูแลให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบ คล่องตัวและยุติธรรม

U
Underweight

แนะนำให้ลดสัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทนั้น

Unrated bond

ตราสารแห่งหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ