รายละเอียดการลงทุน

พันธบัตร คือ ตราสารทางการเงิน (ปกติมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป) ออกโดยรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็น "ลูกหนี้" ซึ่งจะจ่ายเงินคืนตามมูลค่าหุ้นกู้ในอนาคตพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายงวดตามวันที่กำหนดไว้ตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้ลงทุนที่มีฐานะเป็น "เจ้าหนี้"
เติบโตอย่างมั่นคง

เติบโตอย่างมั่นคง

ผู้ลงทุนสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับกระแสเงินสดรับของตราสารได้แน่นอน ตามระยะเวลาและเงื่อนไขการลงทุน สามารถลงทุนให้สอดคล้องกับ แผนการบริโภคในอนาคตได้
ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงต่ำ

พันธบัตรเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด เพราะผู้ออกคือรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ