โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงเพื่อทลายกรอบความคิดเดิมๆ ในการทำธุรกิจ โดยเน้นการนำ Digital Transformation เข้ามาเสริมให้องค์กรเติบโตแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) ด้วยเป้าหมายสร้างผลลัพธ์ 3 แกนหลัก

ประกอบด้วย

 

 

EXPONENTIAL TRAITS            


Think in Technicolor
  • Design Thinking
  • Data Analytics
  • Mindset is Everything
 

EXPONENTIAL TECH              


Transform Your Business For 10X Results
  • Digital Transformation / Automation
  • Tech Benefits for Business
  • 4 Key Technologies to Transformation
 

EXPONENTIAL BLUEPRINT


Reinvent Your Blueprint
  • Impact Analysis & Technology
  • Complexity Mapping Workshops Private Consultation