ลักษณะบริการ

ทำหน้าที่ในการดูแลติดตามให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ดูแลทรัพย์สินที่ผู้ออกหุ้นกู้นำมาเป็นหลักประกัน ตลอดจนเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้ในนามผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกู้ในการดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
  • เป็นตัวแทนในการเก็บรักษาทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันของหุ้นกู้ (กรณีเป็นหุ้นกู้มีประกัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 0 2544 2923, 0 2795 5373, 0 2795 1957, 0 2795 4153

แฟกซ์: 0 2544 7475

อีเมล: corporatetrust_sales@scb.co.th

ช่องทางการติดต่อ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง