รายละเอียดบริการ

บริการสินเชื่อที่ลูกค้าสามารถเบิกถอนได้เกินกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีเดินสะพัด ภายในวงเงินที่ธนาคารกำหนด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในกิจการ

สะดวก เบิกจ่ายได้หลายช่องทาง เช่น เช็ค บัตรเครดิต บัญชีธนาคาร

จ่ายเงินให้คู่ค้าได้ตรงเวลา

จ่ายดอกเบี้ย เฉพาะยอดเงินที่เบิกเกินบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร

• มีประวัติทางการเงินที่ดี
• มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ขอกู้ (จำนวนปีขึ้นกับประเภทธุรกิจ)

เอกสารประกอบการสมัคร

หนังสือรับรองบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

งบการเงิน

งบการเงินย้อนหลังถึงปัจจุบันที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี

เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

หนังสือยินยอม

หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต

วัตถุประสงค์ของการใช้วงเงิน

แจ้งรายละเอียด พร้อมระบุ วัตุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการจะใช้วงเงิน

                            ทั้งนี้การพิจารณาวงเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ