สิทธิพิเศษ

เพิ่มโอกาสเพิ่มยอดขาย

เพิ่มโอกาสเพิ่มยอดขาย

เพิ่มกำไร และช่องทางในการขายสินค้ามากขึ้น ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการทั้งเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต และ/หรือรับชำระเงินผ่านระบบ e-wallet (Alipay, WeChat Pay)
ลดภาระ

ลดภาระ

ลดภาระในการเก็บรักษาและนับเงินสดลดปัญหาการถูกโจรกรรม และปลอดภัยกว่าการเก็บเงินสดไว้ที่ร้าน
ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝาก/ถอนเงินที่ธนาคาร โดยธนาคารจะโอนเงินที่ทำรายการผ่านเครื่องรูดบัตรเพื่อเข้าบัญชีร้านค้าในวันทำการถัดไป
สร้างภาพพจน์ที่ดี

สร้างภาพพจน์ที่ดี

สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับร้านค้าที่รับบัตรเครดิต เป็นร้านค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลก
รับสื่อสนับสนุนส่งเสริมการขาย

รับสื่อสนับสนุนส่งเสริมการขาย

รับสื่อส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์จากธนาคารอย่างต่อเนื่อง อาทิ ป้ายเปิดปิดประตูร้านค้า หรือสิ่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ลักษณะบริการ

เครื่องรูดบัตร EDC
เครื่องรูดบัตรเคลื่อนที่ Mobile EDC
เครื่องรูดบัตรมือถือ (Electronic Slip)PLUG ‘n PAY หรือมือถือรูดบัตร
เครื่องรูดบัตร EASY CASHIER (Electronic Slip)

เงื่อนไขการสมัคร

  • มีทำเลที่ตั้งในประเทศไทย
  • ขายสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมแก่การรับบัตร
  • ไม่ทำธุรกิจ หรือขายสินค้าผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดศีลธรรม หรือมีประวัติทุจริต
  • มีร้านค้าเป็นหลักแหล่ง ชัดเจน สามารถติดต่อได้สะดวก
  • เป็นร้านค้าจดทะเบียนการค้าตามกฎหมาย
  • เปิดบัญชีออมทรัพย์ หรือ เดินสะพัดกับธนาคาร 

ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน

รายการ อัตราค่าบริการ
บริการร้านค้าบัตรชำระเงิน  
• บัตรเดบิตไทย 0.55%
• บัตรเครดิต Non-Platinum Visa/MasterCard Domestic Card 1.8%
   บัตรเครดิต Non Platinum Visa/MasterCard International Card 2.6%
• บัตรเครดิต Platinum Visa/MasterCard Domestic Card 2.4%
   บัตรเครดิต Platinum Visa/MasterCard International Card 3.2%
• Alipay / Alipay+ / WeChat Pay 1.6%  
• TrueMoney Wallet 1.7%  
• บัตรเครดิต/เดบิต Domestic Card & International Card JCB, UPI 2.8%
• Thai QR Code ตามประกาศธนาคาร
• QR Card Scheme on EDC  
   บัตรเครดิต Visa/MasterCard Domestic Card 2.5%
   บัตรเครดิต Visa/MasterCard International Card 3.3%
   บัตรเครดิต JCB/UPI Domestic Card & International Card
2.8%
• QR Card Scheme ป้ายตั้ง  
   บัตรเครดิต Visa/MasterCard Domestic Card 3.0%
   บัตรเครดิต Visa/MasterCard International Card 3.3%
   บัตรเครดิต JCB/UPI Domestic Card & International Card 3.0%

สำหรับลูกค้าขนาดใหญ่ ลูกค้าสถาบันการเงิน และ/หรือ ลูกค้าที่มีสัญญาการใช้บริการของกลุ่มบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ อัตราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าบริการเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา

 

เอกสารการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร EDC, QR บัตรเครดิต, Alipay, WeChat Pay Payment Gateway, API
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
• ใบสมัครร้านค้ารับบัตรชำระเงิน
• สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท    
• ใบจดทะเบียนพาณิชย์      
• ภาพถ่ายร้านค้า + ป้ายชื่อร้าน + สินค้า/ ตัวอย่างเว็บไซต์ + สินค้า + URL + Domain
• เฉพาะ API : API License Agreement    
• เฉพาะ Payment Gateway : Cancel Policy นโยบายการคืนเงิน ยกเลิกรายการ หรือคืนสินค้า    
• เฉพาะ Mobile EDC :
º แบบฟอร์มขอใช้บริการ SIM
º สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท
º สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท
   

เอกสารแนะนำบริการและแบบฟอร์ม

ช่องทางการติดต่อ