กิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น “รับเงิน รับทอง”

กติกาและเงื่อนไข

 1. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมรายการได้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศด้วยระบบเรีย (Ria) ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2564 – 16 มิถุนายน 2564 จะได้รับสิทธิลุ้นรางวัล 1 รางวัล ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (ใช้บริการรับเงินโอน1 ครั้ง รับ 1 สิทธิลุ้นรับรางวัล)
 2. รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมรายการได้แก่ ทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 6,788 บาท จำนวน 25 รางวัล (อ้างอิงราคาทองรูปพรรณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ราคารวมค่ากำเหน็จ) รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท)
 3. เมื่อครบระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนด ธนาคารจะพิมพ์ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และหมายเลขอ้างอิงการทำรายการ 11 หลัก ของผู้มีสิทธิลุ้นรางวัลลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วนรวมไว้ในภาชนะเดียวกัน และจะจับรางวัลทั้งผู้ได้รับรางวัลตัวจริงและสำรองที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  (จากเดิมกำหนดสถานที่เป็นธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน เลขที่ 35/2 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี) โดยจะจับรางวัลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิการมอบของรางวัลให้กับลูกค้าที่กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในแบบฟอร์มการรับเงินผ่านระบบ Ria ณ สาขาที่ลูกค้าได้ทำรายการ ลูกค้าควรตรวจสอบว่าได้ให้เบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ที่ถูกต้องก่อนจบการทำรายการทุกครั้ง
 5. ลูกค้ามีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัล ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อการจับรางวัลเสร็จสิ้น ธนาคารจะทำลายชิ้นส่วนการจับรางวัลทั้งหมดทันที
 6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทางเว็บไซด์ธนาคาร www.scb.co.th ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 พร้อมแจ้งกำหนดการและสถานที่รับมอบของรางวัล
 7. ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอรับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยนำหลักฐานในการรับของรางวัลมาแสดง เช่น บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีรับด้วยตนเอง หรือหนังสือมอบอำนาจ (พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์) ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน พร้อมเอกสารต่างๆ ถูกต้องครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด โดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารจะแจ้งผ่านโทรศัพท์เป็นรายบุคคล ในกรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ จะต้องมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมที่แสดงความยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัลได้ รวมทั้งต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลหรือตามที่กฎหมายกำหนด ในวันที่มารับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อขอรับรางวัล หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ได้ติดต่อธนาคารภายในกำหนดเวลาที่ธนาคารกำหนด ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 8. กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และ/หรือ ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะติดต่อให้ผู้ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลสำรองจะต้องมารับของรางวัลภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากธนาคารไม่สามารถมอบของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลสำรองได้ ธนาคารจะมอบของรางวัลให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยหรือองค์กรสาธารณกุศลอื่นต่อไป
 9. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 10. ธนาคารมีสิทธินำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
 11. ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน ของรางวัล ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 12. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้รางวัล และ/หรือ การให้บริการดังกล่าวของผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น
 13. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นของที่มีมูลค่าเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 15. พนักงานของธนาคารและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งครอบครัวของพนักงาน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 16. ใบอนุญาตเลขที่ 192/2564 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 17. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 0 2777 7777