1 มีนาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562

 

บัตรกดเงินสด Speedy Cash ผ่อนสบาย คลายร้อน

ต้อนรับ Summer ด้วยเครื่องปรับอากาศ DAIKIN ผ่อนสบายๆ 0% นาน 24 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน 3%*

 

เงื่อนไข

  1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash และบัตรอัพทูมี Speedy Cash ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่มีหมายเลขบัตร 77777721 xxxxxxxx (“ผู้ถือบัตร”) ผ่อน 0 % นาน 24 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการที่มียอดแบ่งจ่ายผ่านบัตร Speedy Cash, SCB M Speedy Cash และบัตรอัพทูมี Speedy Cash โดยมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 7,200 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อซื้อสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562
  2. โปรดตรวจสอบรุ่นที่เข้าร่วมรายการจากเจ้าหน้าที่ร้านค้าก่อนทำรายการ
  3. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
  4. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยแสดงยอดเงินที่จะเครดิตไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรที่ธนาคารส่งให้ผู้ถือบัตรในรอบบัญชีนั้นๆ
  5. การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  6. การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนที่แบ่งจ่ายทีคงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
  7. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ได้
  8. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และหรือหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจจะแจ้งล่วงหน้าได้ และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  9. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
  10. โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนทำรายการ หรือ SCB Call Center 02-777-7777