1. เลือกเมนู "หน้ารวมบัญชี" เลื่อนหน้าจอลงไปที่ส่วน บัตรเติมเงินของฉัน กดรูปบัตร PLANET SCB

2. เลือก "บริการอื่นๆ"

3. เลือก "ระงับการใช้บัตรชั่วคราว" เพื่ออายัดการใช้งานบัตร PLANET SCB ของท่าน