1. เข้าสู่หน้า "ธุรกรรมของฉัน" จากนั้นเลือกเมนู "บัตรเดบิต & PLANET SCB"

2. เลือก "บัตรเติมเงิน"

3. เลือก "เปิดใช้งานบัตรเติมเงิน"

4. ใส่หมายเลขหน้าบัตร PLANET SCB 16 หลักของท่าน จากนั้นกด "เปิดใช้งาน"

5. ตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก เพื่อใช้ในการทำรายการผ่านบัตร เช่น กดเงินที่ตู้ ATM เป็นต้น จากนั้นกด "ถัดไป"

6. บัตร PLANET SCB ของท่าน เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว